Home

Výpočty ph ředění

Ředění roztoků - řešené příklady, teorie, online test

 1. Sestavíme rovnici: m 1 p 1 + m 2 p 2 = (m 1 + m 2)p 3 Protože p 2 = 0 (rozpouštědlo obsahuje 0 % rozpuštěné látky), můžeme rovnici upravit: m 1 p 1 = (m 1 + m 2)p 3 5,44
 2. Výpočty složení směsí (5/5) · 8:15 Příklad: Výpočet pro ředění roztoku Už umíme pracovat s hmotnostním zlomkem. Pojďme si teď ukázat, jakým způsobem si můžeme vypočítat směšování různě zředěných roztoků
 3. výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné, zásady silné: jednosytné , vícesytné , slabé: jednosytné , vícesytné , soli: slabé kys. a silné zás. , slabé zás.+silné kys. , slabá kys. i zás.var.A var.B , amfolyty var.A var.B , pufry var.A , var.
 4. Výpočty pH. Výpočty pH. pH = -log c(H+) H++ OH-H. 2O. pOH = -log c(OH-) c(H+) ⋅c(OH-) = 10-14= K. v/⋅(-1)⋅log. pH + pOH = 14 Kv- iontový součin vody. -log c(H+) - log c(OH-) = -log 10-14. pH + pOH = 14
 5. áře bude část dob
 6. Postup: 1. Vyberte druh látky a kapaliny z rozbalovacích menu 2. Zadejte požadované hodnoty do dvou libovolných polí: · množství látky · množství kapaliny · množství výsledného roztoku · požadovanou koncentraci (jakýkoliv typ) 3. Stiskněte tlačítko Vypočíta
 7. Výpočty s pomocí chemických rovnic Rovnice ve stechiometrickém tvaru, určování stechiometrických koeficientů z rovnic redoxních reakcí, výpočty množství reaktantů a produktů chemických reakcí (výpočty z chemických rovnic). 5. Chemické rovnováhy kyselin a zásad Vyjadřování kyselosti a zásaditosti látek, stupnice pH.

Příklad: Výpočet pro ředění roztoku - Khanova škol

Návod pro použití výpočtu míchání roztoků: Systém dokáže vypočítat koncentraci směsi dvou roztoků podle množství jednotlivých složek a také naopak vypočítá množství či koncentrace složek pro dosažení požadovaných parametrů výsledného roztoku 1.5. Ředění roztoků..... 21 1.6. Zahušťování roztoků Tento učební text navazuje na distanční text Chemické výpočty s logikou I a v intencích tohoto textu se snaží podat téma, které je pro chemika jedním ze základních. Roztoky a znalosti jejich přípravy jsou tématem, které je často dík K těmto roztokům patří především 1 M HCl, 1 M NaOH, 1 M (příp. 5 M) NaCl, 1 M Tris-HCl (pH 7), 1 M Tris-HCl (pH 8), 0,5 M EDTA (pH 8), 3 M Na-acetát, 100x TE pufr, 50x TAE pufr, 20x SSC. Zásobní roztoky se využívají k přípravě jiných (tzv. pracovních) roztoků tedy roztoků o daleko nižší koncentraci Výpočty pH. Hlavní záložky. Zobrazit (aktivní záložka) What links here 1. Vypočítejte pH následujících silných kyselin a zásad: a) 0,1M kyseliny chlorovodíkové HCl; b) 3·10-3 M kyseliny sírové H 2 SO 4; c).

CHE08: Složení roztoků, výpočty 26 Směšování/ředění -výpočty 2 Ze 300ml roztoku o hmotnostní koncentraci cW =100g/dm3 připravte zředěním vodou roztok okoncentraci w=6% hm. r=1,027 r=1,067 w = 0,039 w= 0,09 Výpočty pH roztoků kyselin a zásad Ověřeno ve výuce dne 28. 05. 2013 Předmět Chemie Ročník První Klíčová slova pH silných jednosytných kyselin a zásad, pH silných vícesytných kyselin a zásad, pH slabých kyselin a zásad. Anotace První část snímků se věnuje výpočtům pH silných jednosytných kyselin a zásad Pro přípravu roztoku můžeme použít zásobní roztok dané látky, který má určitou molární koncentraci (M1).Molární koncentrace výsledného roztoku je M2, jeho objem V2.Ze vztahu M1 x V1 = M2 x V2 vypočteme objem zásobního roztoku (V1), který je potřeba k přípravě roztoku

pH vzorce, výpočty atd

Sbírka řešených příkladů je členěna do 10 částí: Hmotnostní zlomek, Objemová procenta, Látkové množství, Molární koncentrace, Ředění roztoků, Výpočty z chemických rovnic, Výpočty pH, kyseliny a hydroxidy, Součin rozpustnosti, Termochemie, Elektrochemie Materiál slouží jako doplněk k seminářům z lékařské chemie a biochemie pro posluchače 2. ročníku lékařství. Obsahuje příklady zaměřené především na výpočty koncentrací, stechiometrické výpočty a výpočty pH silných a slabých kyselin a bazí a pufrů. Systém automaticky kontroluje odpovědi Výsledné pH je 12,78 . Př. 9 Bylo smícháno 150 ml vodného roztoku kyseliny chlorovodíkové o pH 3,62 a 150 ml vodného roztoku téže kyseliny o pH 4,70. Jaké je výsledné pH směsi? chová se jako silná kyselina. Řešení: Hodnoty pH nelze sečíst (jsou to logaritmy, takže jejich součet by představoval součin koncentrací H +) Výpočty - ředění ATB, antikoagulancia. Vloženo 2.4.2012. 1. PNC Procain G o obsahu 1 500 000 j. ředíme 7,5 ml AQ. Aplikujte 1 200 000 j, což je: 5 ml 6 ml 4ml 2. Krystalický PNC o obsahu 1 500 000 j. ředíme 15 ml AQ. Aplikujte 600 000 j, což je: 10 ml 5 ml 6 ml 3. Zinacef o obsahu 750 mg ředíme 7,5 ml FR. Aplikujte 400 mg Ředění slivovice - postup: 1.Kolik vody musím přidat na naředění slivovice na požadovanou lihovitost? množství vody = (množství neředěné slivovice) x (lihovitost neředěné slivovice) / (požadovaná lihovitost) - (množství neředěné slivovice) Příklad: - mám 21 litrů slivovice o lihovitosti 59,8%, kterou chci naředit.

Výpočty pH silných a slabých kyselin a zásad. Henderson-Hasselbalchova rovnice. Pufry a výpočty jejich pH. Význam pufrů pro lidský organizmus. 2.týden B doc.MUDr.E.Křepela,CSc. Biogenní prvky a medicínsky významné anorganické sloučeniny. Kyseliny, zásady, soli. Pufry - ředění, výpočty pH / Výpočty pH, pufry. EL-link 07 - Výpočty pH slabých kyselin a zásad 1. Vypočtěte pH 0,02 M roztoku fenolu (pK a = 10,02) (5,86) 2. Vypočtěte pH 0,15 M roztoku kyseliny octové (K a = 1,75·10-5). (2,79) 3. Jaké pH bude mít roztok kyseliny fluorovodíkové (pK a = 3,18), jestliže vznikl rozpustěním 2,24 dm3 fluorovodíku ve vodě na výsledný objem 2000 cm3. Další videa najdeš na: https://bit.ly/2sXPTAT V sérií videí Složení směsí se naučíš základní veličiny a vzorce a vše si potom procvičíš na konkrétních přík.. 8. Výpočty pH silných a slabých kyselin a zásad, stupeň disociace slabých kyselin a zásad. 9. Test. 10. Výpočty pH solí slabých kyselin a jejich konjugovaných zásad, pH solí slabých zásad a jejich konjugovaných kyselin, pH tlumivých roztoků (pufrů). 11. Test. 12. Ředění roztoků, opakování problémových úloh. 13. Cílem předmětu je důkladně procvičit výpočty běžných chemických veličin, které jsou nezbytné pro základní práci v chemické, biochemické a biologické laboratoři: Hmotnostní, objemový a smíšený zlomek, látkové množství, molární koncentrace, ředění roztoků, výpočty pH silných kyselin a bazí, výpočty pH.

Ji ří Vrba, Ph.D. Výuka: Pr ůběžná Výukový týden od-do Téma Po č. hod. 1 24.-25. 9. 2020 Bezpe čnost práce v laborato ři. Chemické výpo čty - koncentrace, řed ění. Praktické provedení - práce s laboratorním sklem, váhami, ode čítání objemu, pipetování. 2 2 8.-9. 10.. Sbírka řešených a neřešených příkladů z chemie - sbírku tvoří 17 kapitol nazvaných stavba atomu, chemická vazba, úpravy chemických rovnic, hmotnostní zlomek, objemové procento, látkové množství, molární koncentrace, výpočty z chemického vzorce, ředění roztoků, výpočty z chemických rovnic, výpočty pH, součin rozpustnosti, termochemie, elektrochemie. Základy fyzikální, anorganické a organické chemie ve vztahu k biochemii člověka a medicíně - principy biochemických pochodů v lidském těle, struktury a vlastnosti látek, které se v organizmu vyskytují za fyziologických a patologických okolností, a obecné zákonitosti jejich metabolizmu

Sbírka řešených příkladů je členěna do 10 částí: Hmotnostní zlomek, Objemová procenta, Látkové množství, Molární koncentrace, Ředění roztoků, Výpočty z chemických rovnic, Výpočty pH, kyseliny a hydroxidy, Součin rozpustnosti, Termochemie, Elektrochemie. Sbírka je vhodná pro všechny studenty Výpočty z chemického vzorce Ředění roztoků Výpočty z chemických rovnic Výpočty pH Součin rozpustnosti Termochemie Elektrochemie Názvosloví anorganické chemie Názvosloví organické chemie; Zákazníci s tímto zbožím často kupují: Chemie pro čtyřletá gymnázia - 1.dí Agrochemie - cvičení 07 - roztoky, látková koncentrace, ředění a směšování roztoků-výpočty Agrochemie - cvičení 08 - výpočty z chemických rovnic, objemů plynů, výpočty pH pesticidy.pd

Roztoky, látková koncentrace roztoků, příprava, ředění a směšování roztoků - výpočty 10. Výpočty z chem. rovnic, výpočty objemů plynů, výpočty pH Učivo je řazeno do 16 kapitol nazvaných: Stavba atomu Chemická vazba Úpravy chemických rovnic Hmotnostní zlomek Objemové procento Látkové množství Molární koncentrace Výpočty z chemického vzorce Ředění roztoků Výpočty z chemických rovnic Výpočty pH Součin rozpustnosti Termochemie Elektrochemie Názvosloví. 10. 2020 Chemické výpočty - osmolarita, rozpustnost, součin rozpustnosti, rovnováhy. Praktické provedení - osmóza a dialýza 2 4 5.-6. 11. 2020 Chemické výpočty - pH silných kyselin a zásad, slabých kyselin a zásad. Praktické provedení - určení pH roztoku. 2 5 19.-20. 11. 2020 Chemické výpočty - pufry, titrační. Odměrná analýza (též titrační stanovení, titrace) patří obecně mezi kvantitativní metody, které se zabývají stanovením množství jednotlivých složek ve zkoumaném (analyzovaném) materiálu (vzorku), které byly již předem určeny kvalitativní analýzou, zjišťující pouze složení analyzovaného vzorku.. Odměrná analýza se provádí v kapalném prostředí, patří. Vliv ředění na pH pufru. Hodnota pH pufru závisí na vzájemném poměru koncentrací složek konjugovaného páru, proto mírným ředěním by správně pH pufru nemělo být zásadně ovlivněno. Nicméně neplatí to vždy. Příkladem je Tris, u něhož, pokud ředíme jeho zásobní roztok 10x, dochází ke snížení pH o 0,1

Video: On-line výpočet koncentrací - Lab

1. Příprava roztoků, výpočty koncentrací, ředění a směšování 2. Srážecí rovnováhy 3. Gravimetrická stechiometrie 4. Srážecí titrace a stechiometrie 5. Komplexotvorné rovnováhy 6. Komplexometrické titrace a stechiometrie 7. Acidobazické rovnováhy a výpočty pH 8. Acidobazické titrace a stechiometrie 9. Redoxní. Výpočty a cvičení z obecné a anorganické chemie I Látková (molární) koncentrace (ci) Molalita(|i) Směšování a ředění roztoků Přepočty různých způsobů vyjadřování koncentrace roztoků Rozpustnost látek a krystalizace STECHIOMETRIE VÝPOČTY ZA POUŽITÍ ZÁKONŮ A STAVOVÉ ROVNICE PRO IDEÁLNÍ PLYN Pojem.

Výpočty pH roztoků protolytů. 3.2.1. Roztoky silných kyselin a zásad. 3.2 Výpočty pH roztoků protolytů. Při praktickém řešení mnoha analytických úkolů nás zajímají experimentální podmínky, při nichž je třeba pracovat, a vhodným způsobem tyto podmínky optimalizova výpočty z chemických rovnic. určení vzorce z chemické analýzy. hmotnostní a objemové zlomky. příprava a ředění roztoků (vyjadřování hmotnostní a látkové koncentrace, převod hmotnostních zlomků roztoků na látkovou koncentraci a naopak) výpočty pH, výpočty koncentrace H3O+ a OH- silných kyselin a zásad. Výpočty složení směsí. V minulém bloku jsme si osvětlili, co jsou to směsi a kde se s nimi všude můžeme setkat. Nyní si ukážeme, jak lze vyjadřovat a počítat jejich složení

Příprava roztoků LabGuide

Všechny informace o produktu Sbírka řešených příkladů z chemie pro studenty středních škol - Honza Jaroslav, Mareček Aleš porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Sbírka řešených příkladů z chemie pro studenty středních škol - Honza Jaroslav, Mareček Aleš, Učivo je řazeno do 16 kapitol nazvaných: - Stavba atomu- Chemická vazba- Úpravy chemických rovnic- Hmotnostní zlomek- Objemové procento- Látkové množství- Molární koncentrace- Výpočty z chemického vzorce- Ředění roztoků- Výpočty z chemických rovnic- Výpočty pH- Součin rozpustnosti - Termochemie - Elektrochemie. Vybrané výpočetní příklady jsou tedy zaměřeny na výpočty atomové a molární hmotnosti, látkového množství, dále pak na výpočty z chemických vzorců a rovnic a v neposlední řadě pak na výpočty složení roztoků včetně směšování a ředění. Učební materiály Příklady k procvičen Ředění a směšování roztoků Při řešení těchto příkladů používáme nejčastěji metod: 1. Směšovací rovnice 2. Křížové pravidlo 3. Úvaha, trojčlenka Směšovací rovnice s hmotnostními zlomky Smísíme-li roztoky o hmotnostech m 1, m 2 s hmotnostními zlomky w 1, w 2, vznikne roztok s hmot.zlomkem w 3, pro který platí

Výpočty z chemického vzorce M - výpočty Řědění roztokůŽák je schopen tvořivým způsobem využívat při výpočtech ředění roztoku směšovací rovnici a křížové pravidlo. M - výpočty Výpočty pH silných a slabých kyselin a zásadŽák si zopakuje výpočty pH silných kyselin a zásad Hmotnost atomů a molekul, určení chemického vzorce, výpočty z chemických rovnic, složení roztoků (procentová a látková koncentrace), směšování, ředění, oxidačně redukční reakce, pH, tlumivé roztoky,úvod do hodnocení analytických výsledků b) Ředění roztoků. 12. a) Prvky p-jejich vlastnosti a zástupci. b) Termochemie. 13. a) Sacharidy. b) Látkové množství. 14. a) Prvky d-obecné vlastnosti, způsoby získávání kovů. b) Výpočty z chemických rovnic. 15. a) Lipidy. b) Výpočty pH

Kategorie: 3 (Výpočty a přepočty koncentrací, výpočty osmolarity, příprava a ředění roztoků, titrací, pH pufrů) Vypočítejte kolik g kyseliny šťavelové je třeba pro reakci s hydroxidem sodným pro přípravu 0,365 kg oxalátu sodného, jestliže počítáme s 8% ztrátou z teoretického výtěžku OBSAH: ÚVOD 1. ROZTOKY 1.1. Vyjadřování složení roztoků 1.1.1. Zlome Učivo je řazeno do 16 kapitol nazvaných: - Stavba atomu - Chemická vazba - Úpravy chemických rovnic - Hmotnostní zlomek - Objemové procento - Látkové množství - Molární koncentrace - Výpočty z chemického vzorce - Ředění roztoků - Výpočty z chemických rovnic - Výpočty pH - Součin rozpustnosti - Termochemie.

Výpočty pH E-ChemBook :: Multimediální učebnice chemi

Výpočty z chemického vzorce. Vyčíslování chemických rovnic a výpočty z nich. 3. Seminář. Výpočty z chemických rovnic. Výpočty koncentrací roztoků, hmotnostní zlomky. Příprava roztoků o dané koncentraci. 4. Seminář. Směšování a ředění roztoků, Výpočty pH silných kyselin. Výpočty pH silných zásad. 5. Výpočty z chemických rovnic Roztoky - vyjádření složení roztoků, výpočty koncentrace, ředění roztoků, rozpustnost Teorie kyselin a zásad, acido-bazické děje, výpočty ( pH, disociační konstanta, disociační stupeň

Hmotnost atomů a molekul, názvosloví chemických sloučenin, určení chemického vzorce, výpočty z chemických rovnic. Složení roztoků (procentová a látková koncentrace), směšování, ředění, oxidačně redukční reakce, výpočet pH, tlumivé roztoky. Úvod do hodnocení analytických výsledků. Aktivity : Garanti a vyučujíc vypoctete pH roztoku, ktery vznikne jeho stonasobnym zredenim destilovanou vodou, tzn. k jednomu objemu puvodniho roztoku kyseliny se prida 99 objemu vody. -Kontrola chemie výpočty (4)-Chemie (0)-chemie (2)-Změna pH při ředění vodou (4

Složení roztoků, výpočty

6. Základní výpočty - koncentrace roztoků, hmotnostní zlomky, křížové pravidlo, ředění roztoků, výpočty koncentrací při titracích, výpočty pH, výpočty z chemických rovnic, vyčíslování oxidoredukčních rovnic 7. Analytická chemie - rozpustnost a toxicita látek 8 Kalkulačka online s pokročilými funkcemi, statistickými a jinými výpočty. Nápovědu k jednotlivým funkcím (tlačítkům) zobrazíte najetím myší nad dané tlačítko.. Kalkulačku můžete ovládat pomocí myši i klávesnice jako obyčejnou kalkulačku. Klávesy pro pro jednotlivé funkce zobrazíte najetím myší nad tlačítko na kalkulačce Praktickým výstupem této práce je výukový materiál pro chemické výpočty z oblastí koncentrace, ředění a mísení roztoků, rozpustnosti a krystalizace určený pro posluchače 1. ročníku FCH VUT v Brně. Tento výukový materiál byl vypracován v aplikaci Adobe Flash Stupnice pH ⇒ udává míru kyselosti/zásaditosti ⇒ 0-14 stupňů. Podle hodnoty pH rozdějujeme roztoky na: Kyselé - mají pH menší než 7 (čím je pH nižší, tím je rozok kyslejší) Neutrální - mají pH = 7. Zásadité - mají pH vetší než 7 (čím vetší pH, tím je roztok zásaditější

ŘEDĚNÍ ZÁSOBNÍCH ROZTOKŮ LabGuide

Sbírka řešených příkladů z chemie pro studenty středních

10.10. - 11.10.2012 ředění roztoků vyjádřených hmotnostním a objemovým zlomkem, ředění roztoků 24.10. - 25.10.2012 Výpočty pH - silné kyseliny a zásady, slabé jednosytné kyseliny a zásady, vícesytné . kyseliny a zásady Výpočty - ředění, příprava roztoků; Vyhodnocení Nernstovy rovnice pro fluoridovou ISE (1 graf) uveďte rovnici přímky (regrese), která odpovídá hledané Nernstově rovnici. y=ax+b ⇒ ΔE=S·log(c F) + konst. Určení základních vlastností fluoridové ISE (+ vyznačení v grafu) směrnice (mV na dekádu Pro pH blízké 7 již stačí nepatrné množství iontů k výrazné změně hodnoty. V intervalu zhruba 2 až 4 by dle definice pH a s ohledem na výše uvede - né mělo platit, že desetinásobné zředění kyseliny vede k vzrůstu pH o 1. vzorek pH počáteční koncentrace ředění 0,1 ředění 0,01 ředění 0,25 - odhad pH Především je potřeba vzít v úvahu, že se jedná o silnou kyselinu, u které platí, že c(HNO3) = c(H3O+). Dál uvážíme, že objem roztoku se zvýšil z 0,1dm3 na 1 dm3, tedy 10x, ale látkové množství HNO3 se tím nezměnilo

problematika přípravy, ředění a míšení roztoků a kvantitativní popis teoretických základů chemických rovnováh. Obsahem jsou také i základy odměrné analýzy, která, ač klasická exaktní výpočty hodnot pH (přímé řešení kubických a kvartických rovnic pomocí PC) a způsoby linearizace titračních křivek. TITSCBU701 - Nmet: Stanovení potřebného objemového průtoku větrů pro ředění koncentrací CO při ražbě velkoprofilových podzemních prostor (tunely a pod.) a důlních děl Poslední revize dokumentu: 3. 10. 2019 Informace o autorském týmu: doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D. Ing. Pavel Malíček RNDr. Viktor Dubovský, Ph.D - Výpočty (ředění, příprava roztoků) Teorie: Barva masa je dána obsahem hemových barviv, jejich oxidačním stupněm a ligandem na centrálním atomu železa hemu. Vybarvení masných výrobků probíhá podle poměrně složitého chemismu, závislého na množství faktorů (pH, koncentrace barviv, dusitanů udržení pH médií s bikarbonátovým pufrem) + relativní vlhkost atmosféry 90% (ředění suspenze) výpočty, zapište výsledek c) Nativní preparát buněk bukální sliznice Materiál a pomůcky: Podložní a krycí sklíčka, vatové tyčinky, stěr z bukální sliznice, destilovaná voda, kádinky, čtverek buničité vaty Základní chemické výpočty (koncentrace, látkové množství, hmotnostní zlomek, vzájemný přepočet) - ředění, směšování. Základní syntax programu Maple: 2. Rovnováhy v roztocích - rozdělení, roztoky elektrolytů, základní pojmy a vztahy (látková bilance, podmínka elektroneutrality)

Výukový portál 1

PříkladyKatedra chemie FP TUL | www.kch.tul.cz Odpadní voda obsahuje H2SO4 a má pH = 2. Spočtěte množství NaOH na neutralizaci 1 m3 odpadní vody. M(H2SO4) = 98 g/mol, M(NaOH) = 40 g/mol CHE08: Složení roztoků, výpočty 22/2 - Výpočty z chemického vzorce - Ředění roztoků - Výpočty z chemických rovnic - Výpočty pH - Součin rozpustnosti - Termochemie - Elektrochemie - Názvosloví anorganické chemie - Názvosloví organické chemi. Zboží ze stejné kategorie - Chemie - Sbírka příkladů pro studenty středních škol Příklad 1.21 Jaké je hmotnostní složení roztoku, který obsahuje 40 g látky ve 280 ml vody? Příklad 1.22 Jaké je hmotnostní složení roztoku vzniklého rozpuštěním 35 g FeSO 4 ·7 H 2 O ve 205 ml vody? Příklad 1.2 5. týden: í í. týden:pH silných kyselin a zásad 6. týden: pH slabých kyselin a zásad 7. týden: pH slabých kyselin a zásad í î týden: Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Obsah Ředění roztoků Ředění roztoků Výpočty z chemických Výpočty z chemických rovnic Opakován Vztahy mezi různým vyjádřením koncentrace. Ředění a směšování roztoků. Výpočty. 3h Biologie (Bártová) Proteiny, aminokyseliny. Protolytické děje, autoprotolýza vody, iontový součin vody, pH, disociační konstanta. Síla kyselin, zásad. améboidní, řasinkový, bičíkový a svalový. Kvantitativní genetika.

 • Boty coqui recenze.
 • Test řetězů na kolo.
 • Diář elle 2019.
 • Židlí.
 • Emisní dluhopisy.
 • Restaurace třeboň jídelní lístek.
 • Projekt montauk.
 • Malování novinami.
 • Svatba ve stodole moravskoslezský kraj.
 • Couvaci kamera skace obraz.
 • Založení franšízy.
 • Le lion ayant faim se jette sur l'antilope.
 • Tisercin.
 • Vistárie blue moon.
 • Mistrovství světa ve fotbale žen 2019.
 • Velikonoční fotopozadí.
 • Nejdelší autobusová linka v praze.
 • Fíková marmeláda s ořechy recept.
 • Kde chybí zaměstnanci.
 • Varta silver dynamic 100ah 830a.
 • Helenčiny vodopády krušné hory.
 • Zesilovač usb.
 • Geocaching pravidla.
 • N s vlnkou.
 • Polygrafie ekg.
 • Hbo 3 program.
 • Autopůjčovna mpv.
 • Klenoty aurum šantovka.
 • Mlýnek na maso nemele.
 • Hackovane kvetiny navod.
 • Jachta prodej.
 • Květiny podle měsíce narození.
 • Mlýnek na maso nemele.
 • Hannibal ke shlédnutí.
 • Mario casas y su esposa actual en su boda.
 • The giver 2014 online.
 • Podlozka do sprchy ikea.
 • Klaster jindrichuv hradec.
 • Seznam středních škol pdf.
 • Sportovní broková kozlice.
 • Elba marina di campo camping.