Home

Třídění živých organismů wikipedie

Biologická systematika - Wikipedie

Evoluce - Wikipedie

Zavedení systému pro třídění organismů. Prezentace základních skupin organismů (rostliny, živočichové, houby, bakterie) a jejich hlavní znaky. Podrobnější třídění živočichů a rostlin. Učivu a důkladnému procvičení, zvláště při určování známých rostlin a živočichů věnujeme šest až sedm vyučovacích hodin obecná biologie | buněčná a molekulární biologie | mikrobiologie a virologie | biologie protist | biologie rostlin a hub | biologie živočichů | biologie člověka | genetika | ekologie a ochrana přírod SPOLEČENSTVA ŽIVÝCH ORGANIZMŮ. ZPĚT . PŘÍRODA ŽIVÁ A NEŽIVÁ. Životní podmínky živých organizmů Příroda neživá poskytuje živým organizmům k životu: Vodu Vzduch Svělo a teplo Půdu . Příroda neživá - prez. Živé organizmy spolu žijí v určitých společenstvech (např. na poli, u vody nebo v lese) OBECNÉ VLASNOSTI ŽIVÝCH ORGANISM Ů- Jsou to vlastnosti společné všem organismů a odlišují je od neživých přírodnin1) CHEMICKÉ SLOŽENÍ · Přítomnost organických látek - bílkovin a nukleových kyselin 2) BUNĚŘNÁ STAVBA 3) VYSOKÁ ORGANIZOVANOST A STUPŇOVITÉ USPOŘÁDÁNÍ · Atom-> molekula-> makromolekula-> organela-> buňka-> tkáň (pletivo)-> orgán-> orgánová. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ

 1. Základní d ěje v tělech organismů Živé organismy mají spole čné nejen pouhé složení t ěla. Všechny živé organismy přijímají látky ze svého okolí (nap říklad člov ěk p řijímá kyslík a potravu), uvnit ř t ěla je přem ěňují (vytvá řejí z nich jiné látky) a také n ěkteré látky vydávají ze svého t ěla ven (nap říklad vylu čují ven odpad)
 2. Přírodověda - Třídění živých organismů Úterý, 08 Březen 2016 13:18 | Napsal uživatel Mgr. Jana Hrnčířová Přírodověda - Třídění živých organismů - zsopocno
 3. Nejběţnější bílkoviny v organismech 1. stavební kolagen - cca 25% všech bílkovin (chrupavky, kosti, kůže, ale i ve svalech) keratin - vlasy, chlupy, nehty, kopyta, pokožka elastin - součást pružných vláken a vaziva aktin a myozin - bílkoviny svalových vláken peptidoglykan - buněčná stěna bakterií a sinic 2. zásobní gluten (lepek) - pšenic
 4. Obecné vlastnosti organismů (živých soustav) Hierarchie organismů který je založen na molekulární evoluci organismů, a to konkrétně na analýze sekvencí genu přepisovaného do 16S-rRNA prokaryotických organismů a 18S-rRNA organismů eukaryotických

-rostliny -jednobuněčné rostliny mají podobnou bunku jako rostliny mnohobuněčné -bakterie -nejjednonodušší jednobuněčné organismy -sinice -obsahují chlorofyl -žijí výhradně ve vodě -jednobuněčné houby -kvasinky -rozmnožují se dělením buněk -jednobuněční živočichové -prvoci dělen Třídění živých organismů. orientace ve skupinách živých organismů, zařazování druhů do skupin. Stupeň: Základní 1. stupe.

TŘÍDĚNÍ ŽIVÝCH ORGANIZMŮ :: Volny-cas-uceni-c

TŘÍDĚNÍ ŽIVOČICHŮ Živočichy můžeme třídit podle mnoha kritérií. Jednou možností je rozlišovat je podle toho, zda mají či nemají kostru s páteří. Bezobratlí živočichové jsou obvykle menší než obratlovci. Ale na světě jich žije mnohem více e) Biotechnologie - využití živých organismů při likvidaci odpadů, např. při biologickém čištění odpadních vod - dalším využitím této technologie při likvidaci odpadů je výroba bioplynu - současně vzniká kal bohatý na dusík, fosfor, draslík = hnojiv Třídění živých organismů s využitím hlasovacího zařízení ActiVote. Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely dokumenty/výukové programy/Přírodověda 5.ročník/Třídění živých organismů - 1.část.pd

Třídění živých organismů - eStránky

Abiotické a biotické faktory ovlivňující rozšíření organismů na Zemi . Metody, důležité směry a zdroje dat v biogeografiích. Biota ostrovu, rovnovazny model ostrovni biogeografie, Historie zoogeografie, zoogeograficke oblasti Zeme a specifika fauny jednotlivych kontinentu, Dynamika šířeni organismů Jsme schopni přijmout široké spektrum živých organismů, od bakterií (a virů) po velryby, ale když jde o celou planetu, náš rozum se této představě vzpírá. Avšak obdobně tomu bylo před vynálezem mikroskopu, kdy jen pár učenců předpokládalo, že v nás i kolem nás se to hemží tak malými organismy, že jsou pro oko. Z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Hmyz představuje více než polovinu všech známých žijících organismů. Počet existujících druhů se odhaduje na 6 - 10 miliónů, a je možné že představují více než 90% všech živých forem na Zemi. Hmyz můžeme.

Jak půda vzniká? Vznik, stavba a složení půdy jsou výsledkem působení klimatu, podzemní vody, živých organismů žijících v půdě i na jejím povrchu a lidské činnosti na výchozí substrát v určitém čase. Tyto faktory jsou tedy faktory půdotvorné a jejich působením půda vzniká a vyvíjí se na rozhraní litosféry, atmosféry, biosféry a hydrosféry laskavou matkou. (Wikipedie - otevřená encyklopedie, 2008) Tvrdolistý les je les typický pro subtropický pás. Zima v této oblasti je mírná, a proto dřeviny neshazují listy (neprobíhá každoroční defoliace). Stromy a keře mají velmi často listy tvrdé a kožovité, voda se z nich vypařuje jen nepatrně

Luštěnky Zápisy 5

1) Znaky románského slohu: dejepis.com a wikipedie.cz - nakresli typické znaky, popiš je a najdi na fotografiích - kostel sv. Jakuba v obci Jakub (místní část Církvice) 2) Znaky gotického slohu: wikipedie.cz - nakresli typické znaky, popiš je a najdi na fotografiích - Hrádek, chrám sv. Barbory, Kamenný dům Vědecky se nazývá tato ryba Poecilia reticulata a byla prvně popsána 9. června 1859. První zvířata byla odchycena na Trinidadu. Samec je pohlavně dospělý přibližně ve dvou měsících a samice ve třech měsících. Živorodka duhová (zast. Lebistes reticulatus; nově: Poecilia reticulata), známá též jako paví očko nebo gupka, je drobná sladkovodní až brakická. Virus je malý infekční činidlo, které se replikuje pouze v živých buňkách jiných organismů.Viry mohou infikovat všechny typy životních forem, ze zvířat a rostlin na mikroorganismy, včetně bakterií a archeí.. Vzhledem k tomu, Dmitri Ivanovský je 1892 článek popisující non-bakteriální patogen infikování rostlin tabáku a objevení viru mozaiky tabáku podle Martinus. Alkaloid obsahující rostliny byly použity lidmi od starověku pro léčebné a rekreační účely. Například léčivé rostliny byly v známý Mezopotámii asi od roku 2000 před naším letopočtem. Odyssey Homera uvedený dar dané Heleně egyptské královny, v zapomnění drog přináší. Předpokládá se, že dar byl lék obsahující opium

Dužnatý stonek mají. BOTANIKA v kostce: 26. 1.byliny - dužnatý, šťavnatý nezdřevnatělý stonek a) lodyha = caulis - stonek s listy, odumírá týž rok, kdy vyrostl b) stvol = scapus - bezlistý stonek zakončený květem nebo květenstvím mají dlouhá internodia, v určité části se na internodiu vytváří Hlavním představitelem tohoto druhu informací je již výše zmíněná genetická informace, která zajišťuje reprodukci daného druhu živých organismů. Je obsažena - vynecháme-li větší pestrost a složitost celé záležitosti - v makromolekule kyseliny deoxyribonukleové (DNA) Plankton je různorodá sbírka organismů nacházejících se ve vodě (nebo ve vzduchu), které nejsou schopné pohánět se proti proudu (nebo větru).Jednotlivé organismy tvořící plankton se nazývají planktery. V oceánu poskytují zásadní zdroj potravy mnoha malým i velkým vodním organismům, jako jsou mlži, ryby a velryby.. Mořské plankton zahrnuje bakterie, Archaea, řasy. Deoxyribonukleová kyselina, běžně označovaná DNA (z anglického deoxyribonucleic acid, česky zřídka i DNK), je nukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných, u nichž hraje tuto úlohu RNA (např. RNA viry).DNA je tedy pro život velmi důležitou látkou, která ve své struktuře kóduje a buňkám zadává jejich program.

Je to Richard Nicolaus hrabě von Coudenhove-Kalergi, rakouský politik s japonskými předky a československým občanstvím (1894-1972) (Viz heslo české wikipedie ). Ze zákulisí, mimo světla projektorů, se mu podařilo zatáhnout do svých sítí nejvýznamnější hlavy států Klasifikace - Wikipedie; Klasifikace (z lat. classis, třída) znamená doslova třídění, zařazování do různých tříd.[zdroj?] Pokud mezi těmito třídami platí nějaké uspořádání (například T1 < T2 < Aby třídění odpadu bylo k užitku, je třeba vědět, jaký odpad lze recyklovat a do jakých kontejnerů: Papír Do kontejnerů na papír je u nás možno vhazovat noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice,lepenku, karton, papírové obaly (např. sáčky), obaly s recyklačním symbolem a kódem. Druhy živých organizmů, jméno rodové a druhové . Druh (species, zkratka sp.) je základní kategorie biologické nomenklatury. Z taxonomického hlediska je druh jeden z taxonů: je nejnižší základní kategorií hierarchické klasifikace organismů (viz obr.).[1] Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila 17. Kyslík a jeho anorganické sloučeniny, reaktivita, vlastnosti Organické látky (sloučeniny). látky vznikající životní činností rostlin a živočichů (organismů) dnes mezi ně řadíme i látky, které člověk připravil uměle sloučeniny uhlíku a vodíku spolu s dalšími prvky jako.

Ostatně už Wiener si všiml toho, že fundamentální zásadou existence živých organismů je jejich schopnost přizpůsobovat své chování impulzům, které z okolního prostředí neustále přijímají, a svým chováním na něj pak zpětně působit.4 Při popisu klasického procesu práce s informacemi jsme pro pojmenování entity. lindat.mff.cuni.cz Homepage | LINDAT CLARIAH-CR Pinus pseudostrobus je středoamerická pětijehličná borovice, velmi proměnlivá ve stavbě těla. 72 vztahy

Ukládání informací z krátkodobé do dlouhodobé paměti probíhá zejména prostřednictvím hipokampu ve spánkovém laloku. Právě ve spánku dochází k významnému třídění informací na důležité a nedůležité, k ukládání vzpomínek do paměti, ale i zapomínání nepodstatných věcí Základní obory činnosti chov ryb prodej živých ryb a výrobků z ryb provozování sportovního rybolovu Rybářská střediska Chlumec nad Cidlinou, Březina a Kopidlno se zabývají chovem a produkcí sladkovodních ryb tržních i násadových běžného rybničního sortimentu Karas stříbřitý, tolstolobec pestrý, střevlička východní, pstruh duhový soubor všech půdních organismů. Počítačová poradna - Mujsoubor.cz; Dobrý den udělal jsem si problém.Chtěl jsem si zabezpečit mail dvojfázovou ochranou ,ale zapoměl jsem ,že mám nové číslo telef. takže nelze ověřit jestli je můj ,teď jsem si udělal nový,ale chtěl bych zrušit ten starý aby na něj nechodily. očištění organismu od parazitů. Očištění aury | PannaCz.com; je k tomuto účelu velice vhodná, proto že má očistný a uvolňující účinek a může přispět k mimořádně vysokému zvýšení energie

DUMY.CZ Materiál Třídění živých organismů

třídění živých organismů: pokojové rostliny- tchýnin jazyk: škůdci pokojových rostlin obrá.. výzkumný ústav rostlinné výroby: Třídění odpadu - Wikipedie; Třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plasty, bioodpad) odděleně od ostatních.. pomocí mikroorganismů, bakterií, plísní, kvasinek, červů, žížal a dalších živých organismů. Rozpadem tohoto odpadu vzniká organická hmota. Tyto odpady je zakázáno ukládat na skládky všech skupin. Do hnědého kontejneru patří listí, tráva, zbytky rostlin ( kořeny a listy zeleniny, květiny

Třídění organismů Málotřídní škol

 1. Na konferenci Voda Fórum, která se uskutečnila v květnu v pražských Vysočanech vystoupila také skupina odborníků v čele s Markem Liškou s přednáškou na téma výskytu specifických organických látek v českých řekách. Pojďte si přečíst, jaký je výsledek jejich analýzy
 2. Byl vydán Debian 9.13, tj. třináctá a současně poslední opravná verze Debianu 9 s kódovým názvem Stretch. Uživatelům je doporučen přechod na Debian 10 Buster nebo využít LTS (Debian Long Term Support). LTS podpora Debianu 9 je plánována do 30. června 2022. Plánujete-li ji využívat, vývojáři ocení vyplnění dotazníku
 3. vést žáky k třídění a vyhledávání informací seznamuje žáky se stavbou živých organismů i stavem neživé přírody. vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na přírodních zdrojích a přírodě jako celku
 4. třídění živých organismů: fytos kapky pro očištění organ.. jak začít s raw stravou blog: očištění organismu: Detoxikace organismu: organismus Wikipedie: ubytovaní se stravou velký meder: buchta organismus nejlepsi rec.. mikrobiologie celkový počet mi.
 5. Source: Wikipedie benzín bez přísady olova, v ČR se začal prodávat od 1. ledna 2001 bezpečnost potravin Source: Ústav zemědělských a potravinářských informací V poslední době se hodně mluví o bezpečnosti potravin (BP), a proto stojí za to vysvětlit význam tohoto pojmu
 6. Rozmanitost přírody Základní společné znaky živých organismů ANOTACE Šablona: ICT2-2-22 PŘ základní společné znaky živých organismů Anotace: ppt. Prezentace, ve které si žáci oživí pojmy základní společné znaky živých organismů
 7. třídění živých organismů: likvidace nebezpečných odpadů. Blissovo třídění - Wikipedie; Blissovo třídění, známé též jako Blissovo bibliografické třídění, či pod zkratkou BC1, bylo vytvořeno americkým knihovníkem Henry Evelyn Blissem. Jedná se o systém pořádání znalostí vyjádřený formou.

Třídění organismů - Páťác

a nauku — tak to popisuje Wikipedie. Ekologie . byl termín, který zavedl jistý Ernst Haeckel koncem . předminulého století. Haeckel tehdy chápal význam . slova ekologie jako čistě vědeckou disciplínu, která . studovala vztah živých organismů mezi sebou Obyvatelé třítisícových Hrušovan nad Jevišovkou na Znojemsku stále nemohou pít vodu z kohoutku. Pracovníci Technických sítí, které jsou správcem vodovodů, v nich našli v týdnu komáří larvy a rozbory odebraných vzorků dnes ukázaly přítomnost biologických nálezů i živých organismů Občanské vzdělávání Studijní materiály k výukovému modulu. Komunitní knihovna ve Vsetíně jako centrum dalšího vzdělávání Registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/37.006 30.9. 2020 Dnešní Mezinárodní den překladu (ve střední Evropě označován také jako Mezinárodní den překladatelů) je mezinárodně uznávaný významný den slavený ve svátek svatého Jeronýma, autora latinského překladu Bible zvaného Vulgata a patrona (mj.) překladatelů a tlumočníků.Mezinárodní federace překladatelů (FIT), založená roku 1953, vyhlásila. Výchova k ekologickému občanství začíná tak drobnými věcmi, jako vzít si svetr a snížit teplotu vytápěné místnosti. I malé děti lze vést k třídění odpadu, nakupovat méně jídla, aby se jídlo nevyhazovalo, využívat hromadné dopravy, sázet stromky, nevyhazovat věci jenom proto, že si mohu koupit nové podobné

koše na třídění odpadu: třídění živočichu: Externí: odvoz odpadu Praha: svoz odpadů louny: koupelnová skříňka s košem: hradecké služby odvoz odpadu: basketbalová deska s košem: vyčištění odpadu: pusinky s kokosem: Bezdotykové odpadkové koše: kávová zrna s kokosem: třídění živých organismů Autor: Petr Tomek Neúnavný komentátor společenského dění ( především na svém blogu ), propagátor a popularizátor kosmonautiky, bývalý redaktor časopisu VTM Science a v současnosti též již bývalý šéfredaktor elektronického literárního časopisu Lemurie , člen Kosmo Klubu, sdružení UnderFilm a autor knihy Ztracený Měsíc, o tom, proč nebyli lidé čtyřicet let. Pozor na nastavení filtrů (např. proti drsnějším knihám)! Základní nastavení je pro děti (= všechno potlačit), takže se ani všechno nezobrazí! U některých knih se dají nastavit nejen jména hrdinů, ale existují i různé verze (dětské i drsnější) - tohle všechno je ale v základním nastavení skryté a platí vždy učesanější varianta

Obecné vlastnosti organismů (živých soustav) - Biomach

 1. Vědecké výpočty v matematické biologii Jiří Hřebíček, Miroslav Kubásek, Lukáš Kohút, Luděk Matyska, Lucia Tokárová, Jaroslav Urbánek Leden 2012 Příprava a vydání této publikace byly podporovány projektem ESF č. CZ.1.07/2.2.00/07.0318 Víceoborová inovace studia Matematické biologie a státním rozpočtem České republiky
 2. Školní vzdělávací program. Gymnázia Josefa Jungmanna. Litoměřice. 1. Identifikační údaje 3. 1.1. Oficiální název ŠVP 3. 1.2. Vzdělávací program
 3. ologie. zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků. sleduje při hodině pokrok všech žáků. Žák. vyhledává a třídí informace a propojuje je do širších významových celk

Vita Nostra Revue 3/2011 - Univerzita Karlov Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin - opakování učiva ze 6.ročníku - vysvětlí význam a zásady třídění organismů,zná jednotlivé taxonomické jednotky Zopakovat třídění bezobratlých živočichů - vysvětlí vývoj rostlin Přechod rostlin na souš,vývoj . Víc 1.Analytická chemie - postavení radioanalytických metod 2.Třídění radioanalytických metod 3.Radioaktivní indikace, izotopní zřeďování 4.Radioreagenční metody, radiometrické titrace 5.Aktivační metody, záření okamžité a zpožděné 6.Ozařování, zdroje, technika 7.Příprava vzorků, standardů, referenční materiály.

Společenstva Živých Organizm

 1. terry pratchett soudný den. Pratchett Terry - Knihkupectví Luxor; První publikovanou povídku vydal ve svých třinácti letech - jmenovala se The Hades Business (Kšeft v Hádesu) a vyšla ve školním časopisu, a poté znovu v časopise Science Fantasy
 2. třídění živých organismů: autobusová doprava praha - zlí.. horoskop na dnešní den Kozoroh: uvádění zdrojů: šestidenní pracovní týden: délka prezidentského období: knizka harry potter a kámen mu.. vedení účetnictví Praha: uzly a pomeranče iva procházko.. Globus na příští týde
 3. Émile Zola 2 dubna 1840 Paříž - 29 září 1902 Paříž byl francouzský spisovatel představitel naturalismu Život Narodil se v rodině italského inženýra který byl kdysi důstojníkem Napoleonovy armády a život jej nakonec zavedl do jižní Francie Zolův otec zde začal pracovat na stavbě zavodňovacího kanálu který měl svést říční vodu k městečku Aix-en-Provence.

Obecné vlastnosti živých organismů - Velkaencyklopedi

Četnost výskytu slov ve vzorku zhruba 19000 blogů na serveru idnes.cz. a,378667 se,255307 na,198015 v,190314 je,153927 to,146791 že,138025 s,7970 ŽivoČichovÉ - třídění. obratlovci. bezobratlí. ryby. plazi. Metabolické efekty CO 2 - . alice skoumalová. oxidativní metabolismus - souhrn:. formy transportu co 2 :. co 2 v Multimédia - . multimédia. oblast informačních a komunikačních technologií multimediální systém se označuj Podnebné pásy; Třídění živých organismů - bakterie a sinice, houby, rostliny, živočichové (obratlovci, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci, bezobratlí živočichové) - obratlovci. - čelistnatci. - od mírného přes tropický pás (nejvíce). - přechodná skupina mezi vodními a suchozemskými obratlovci (dospělá. Toto slovo použil ve své knize Kybernetika aneb Řízení a sdělování u organismů a strojů.V roce 1967 byla ústavem matematiky MIT na památku Norbertha Wienera udělena Cena Norberta Wienera v aplikované matematice, která je dodnes udělována Americkou matematickou společností a Společností pro průmyslovou a aplikovanou matematiku

DUMY.CZ Materiál Opakovací test - třídění živých organismů

An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon Života. z pohledu zjevenÉho dÍla. jakoba lorbera. prvnÍ dÍl: bŮh a stvoŘenÍ . napsal. walter lutz (přeložila klevka 2012) © 2005 lorber verlag bietigheim. Třídění organismů obratlovci Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_02_02_19 Třídění organismů obratlovci Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazen nost vidět fialovou adaptabilita, schopnost jedince při-způsobit se prostředí přírodnímu i spo-lečenskému adaptace, obecná vlastnost organismů přizpůsobovat se podmínkám, ve kt. existují; biol. zákl. vlastnost živé hmo-ty, schopnost organismu n. jeho jedno-tl. orgánů přizpůsobit se vnějším, dříve neobvyklým. Zadáte-li jednoduché třídění 3 slov v KWIC odprava retrográdně, dostanete pomíchané na/o. Třídění není uzpůsobeno k tomu, aby postupovalo sice abecedně/retrográdně, ale po slovech, tj. abychom získali sled na .* kameni, na .* kamenu, o .* kameni, o .* kamenu

Základní rozdělení organismů — Přírodověda - Třídění

 • Rohová police dřevěná.
 • Unzip free.
 • Ideální plyn.
 • San vito lo capo zkušenosti.
 • Přání na dobrou noc obrázky.
 • Finn balor.
 • Nájezdové rampy pro kočárky.
 • Třísla bolest.
 • Žlutá květina podobná pampelišce.
 • Garnýže jysk.
 • Emirates airlines recenze.
 • Ct nosních dutin.
 • Twenty fifteen theme.
 • O těle a duši online cz dabing.
 • Léčba alopecie u mužů.
 • Bakugan mechtanium surge online cz.
 • Permanentní make up plzeň recenze.
 • Detsky koutek jihlava.
 • Jak vycistit svicky.
 • Kremovy zakusek.
 • Jak převést do jpg.
 • Adidas tubular viral.
 • Od kdy miminko vnima.
 • Dort kůň fotopostup.
 • Teacher tlc.
 • Robert duvall godfather.
 • Modra bonsai.
 • Ruční dermatoskop.
 • Rgb online.
 • Cotrimoxazol.
 • Katalog ulmer pdf.
 • Maskáčové oblečení pro miminka.
 • Deskové hry ke stažení.
 • Photoshop vložení obrázku do vrstvy.
 • Interagency annual pass.
 • Náměstí míru 600/20, praha 2.
 • Maso pro psy pardubice.
 • Samos zemětřesení.
 • Toyen dílo.
 • Nehoda vrtulník hradec králové.
 • Tizian peníz daně.