Home

Míšní konus

Syndrom konu - WikiSkript

Konus; S3-S5 a Co; Mícha; Končí v meziobr. prostoru L1-2; Vertebromedulární topografie - Chipaultovo (šipótovo) schéma: Trny horní C-páteře odpovídají stejným míšním segmentům; Trny dolní C-páteře = míšní segment + 1; Trny horní Th-p. = míšní segment + 2; Trny dolní Th-p. = míšní segment + 3; Obratle Th10-12. •Míšní epikonus: L5-S2 •Míšní konus S3-5 • Segmentální uspořádání - 31 párů míšních nervů • Příčný řez: -šedá hmota míšní (motýl) -bílá hmota míšní (dráhy jsou uspořádány do 3 párových svazků) Obratle Míšní seg. Trny horní Cp.. Akutní míšní léze je definována jako akutní patologický proces, který postihuje fokální oblast míchy. Klinická symptomatika se rozvíjí v průběhu minut, hodin až několika dnů a je dána kombinací léze motorické, senzitivní a autonomní Klíčová slova myelopatie • spinální metastázy • poranění míchy • myelitida • spinální epidurální absces. Centrální míšní syndrom Porucha chůze, dysfunkce sfinkterů, kom-prese míchy zezadu, infarkt voblasti a. spinalis posterior, Friedreichova ataxie, deficit vitaminu E. Tab. 3. Přiznaky odlišující lézi míšního konu od léze kaudy Nález (potíže/příznaky) Míšní konus Kaud Míšní oblast, která se nazývá epikonus, se nachází těsně nad zakončením míchy ve výši těla obratle L1. U syndromu epikonu se jedná o postižení segmentů L4-S2

Akutní míšní léze - Zdraví

Syndrom míšního konu, syndrom léze conus medullaris

Míšní konus pevně fixován ke spodině durálního vaku pod obvyklou hranici L2 pruhem zbytnělého filum terminale, eventuálně se současným lipomem, cystou nebo dermoidem. Napínání míšních struktur příčinou pestrého klinického obrazu: obtíže ortopedické (pes cavovarus, poruchy chůze, progresivn míšní intumescence epikonus L5-S2 konus S3-5 kauda jednotlivé kořeny . Páteř.

Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Komentáře ke slovu kónus . » přidat nový komentá

Vertebrogenní poruchy

Syndrom míšního epikonu - příznaky, projevy, symptomy

Terasová dlažba, betonová dlažba, zámková dlažba, velkoformátová dlažba, betonové ploty, palisády, žlaby, ztracené bednění, betonové tvárnice, zdic Míšní konus je norm. Z: Hernie disku L4-5 Takže to je vše o mém stavu a děkuji Vám za odpověď. Reakce Zbyňka Mlčocha: Dobrý den. Hodně záleží na klinickém nálezu - např. na zánikové symptomatice (oslabené svaly končetiny nebo poruchy čití - to druhé je vzácnější) a také na tom, jakou mírou Vás nemoc (výhře. Konus (der), Kegel (der) Francouzsky. cône. Polsky. stożek, szyszka. Komentáře. Znáte ještě další možnosti co znamená kónus? Nebo jsme zapomněli zmínit jeho opak? Napište nám do komentáře. Přidat nový komentář Děkujeme za Váš komentář.. Míšní konus se nacházel v úrovni čtvrtého a pátého bederního obratle. Patrná byla také spina bifida pátého bederního obratle a diskopatie mezi pátým bederním a prvním křížovým obratlem, která se mohla podílet na bolestech v bederní krajině (obr. 1, 2)

Syndrom míšního epikonu Medicína, nemoci, studium na 1

Výsledky vyšetření MR T-L páteře ischémie u T5 + konus A: CT břicha - šipka ukazuje na výduť aorty B: CT břicha - šipka míří na atrofickou levou ledvinu Mozek - 1. neuron Mícha - 2. neuron v příslušném segmentu Sval transversální míšní léze Brownův-Séquardův syndrom (míšní hemisekce) syndrom a. spinalis. míšní konus → retence moči a stolice, porucha citlivosti sedlového tvaru (konus neobsahuje motoneurony → bez poruchy hybnosti) Vyšetření rozsahu postižení: Neporušený segment → zachovaná funkce C4 → dýchání, kašel C6 → zvednutí ramen C7 → flexe v lokti Th1 → extenze v lokti, úchop L1-2 → flexe v kyčl Poranění míchy nebo míšní poranění, lék. též míšní léze je souborný název pro devastující změny v míše, které způsobí dočasně nebo trvale změny její funkce.Změnou je například ztráta motoriky, čití nebo autonomních funkcí těla využívajících míchu pod místem míšní léze

Míšní syndromy - MUDr

Neuron, česky nervová buňka, je základní funkční a histologická jednotka nervové tkáně.Jsou to vysoce specializované buňky, schopné přijmout, vést, zpracovat a odpovědět na speciální signály.Přenáší a zpracovávají informace z vnitřního i vnějšího prostředí a tím podmiňují schopnost organismu na ně reagovat.. Neuron jako základní jednotku nervové tkáně. - temporální konus (tlak tentoria na kmen) - TU infratentoriální (meningiom, spongioblastom, meduloblastom, hemangioblastom, oligodendrogliom) - cévní lése ve VB, drop attack (hypoperfuse kmene intradurálně a je izosignální s mícho u, míšní konus je . v úrovni L1. Nad útvarem jsou p atrné míšní kořeny, v místě útvaru jsou ko mprimované. Páteřní kanál s míšní lézí. Výsledky: Osoby s míšní lézí mají potřebné vybavení kompenzaþními a protetickými pomůckami. Celková situace na trhu s kompenzaþními a protetickými pomůckami je pro osoby s míšní lézí příznivá. Klíþová slova: Kompenzaþní pomůcka, protetická pomůcka, spinální program, poranění míchy

Není porucha hybnosti dolních končetin. Konus neobsahuje žádné motoneurony. Léze cauda equina: variabilní klinický obraz, bolest bederní a sakrální krajiny, chabá paréza obou dolních končetin, nejvíce svaly pod kolenem (L5 - S2). Neúplná transverzální léze míšní, syndrom hemisekce míšní Brownova - Séquardova. segmentem axonu u perikarya je axonální (odstupový) konus; membrána = axolemma, cytoplasma = axoplasma; axonální transport je anterográdní (od perikarya k synaptickým terminálám, rychlý cca 200-400 µm/den, pomalý 2-5 mm/den) či retrográdní − klasifikace dle výběžků: o apolární: embryonální neuroblast intradurálně a je izosignální s míchou, míšní konus je v úrovni L1. Nad útvarem jsou patrné míšní kořeny, v místě útvaru jsou komprimované. Páteřní kanál kaudálně od tumoru je rozšířený. Skelet je bez patologických změ Míšní konus (*) je v úrovni v.s. L4/L5, má konický tvar, centrální kanálek je v obl. míšní intumescence lokálně rozšířen na 2 mm - ventriculus terminalis, filum terminale je hůře pohyblivé. Fistulografie, MR fistulografie . SkiaskopickýDistální tlakový kolostogra

 1. Axon je výběžek nervové buňky sloužící jako informační výstup při přenosu informace mezi neurony nebo mezi neuronem a jinými buňkami (např. buňkami svalu).Z nervové buňky vystupuje typicky jeden axon, který se na svém konci bohatě větví. Axony se dělí na myelinizované a nemyelinizované
 2. ech.Spinální kanál měří v AP 17mm, míšní konus končí v úrovni L1, zachycená část míchy je bez signálových změn. Kořeny cauda equina jsou volné.Sinistroskoliosa L páteře.Arthrosa facet kloubů L3 až S1 na levé straně.V úrovni S3 dvě Tarlov cysty na pravé i levé.
 3. - míšní šok - stav 2-3 týdny po poranění, distálně od léze je svalová atonie, areflexie (pseudochabá plegie) - až po jejím odeznění vzniká obraz centrální parézy (spasticita a hyperreflexie) Okcipitální konus - herniace tonzil mozečku skrz foramen magnum a útlak medully - přeskočí to ty stádia deteriorace.
 4. míšní léze, rehabilitace, elektrická stimulace, funkční elektrická stimulace, osteoporoźa,dekubity, kardiorespirační benefity, syndrom kaudy, konus-kauda.
 5. Míšní konus Normální nález na HK, časná přítomnost sfinkterových poruch a sexuální dysfunkce, pe - rianální porucha čití, jen variabilní přítomnost příznaků léze centrálního motoneuronu, slabost je téměř symetrická. Hernie ploténky, nádory (lipom, ependy
 6. N. femoralis je míšní nerv vycházející z bederní nervové pleteně (plexus lumbosacralis). Na stehno proniká skrz lacuna musculorum. V hloubce přední strany stehna se dělí na četné větve zásobující m. quadriceps femoris, m. iliopsoas, m. pectineus a m. sartorius
 7. končí zpravidla v úrovni L1/2 jako míšní konus. Délka míchy je vrůměru 45 cm u p mužů a 43 cm u žen. Topograficky se dělí na 31 segmentů (C1-8, Th 1-12, L1-5, S1-5 ao1). Klinický obraz je kromě transverzál C - ního rozsahu závislý právě na výškové segmentální lokalizaci. Mícha je stabilizována pomocí ligamen

Míšní segment Míšní dráhy Herniace tonsilla cerebelli (okcipitální konus) vzniká při expanzivních procesech v zadní lebeční jámě. Vtlačením mozečkových tonzil do foramen magnum je utlačena prodloužená mícha s následnou bolestí v záhlaví, diplopií, slabostí končetin a ataxií.. Th 12 - L1 - epikonus L1 - konus 39Kraniocerebrální traumata. Topika míšní - horizontální. Schránka se dělí na horní epikonus a dolní hypokonus, které jsou od sebe odděleny tzv. cingulem. dinokaryon = velmi velké jádro, centrálně uložené . Medullary cone definition of medullary cone by Medica akutně- MÍŠNÍ ŠOK- POD postiženým segmentem-plegie, hypotonie, areflexie, 0 iritační jevy, ztráta čití, porucha inervace svěračů, vyhasnuty sexuální funkce, trofické změny, dekubity. Konus (S3-5):nejdistálnější část míchy- těsně před přechodem v kaud konec míchy: páteřní segment L1 - L2 - míšní konus, následuje kauda equina Chipaultovo pravidlo: horní krční - mícha odpovídá obratlům, dolní krční a horní hrudní +1, střední hrudní +2, dolní hrudní + •míšní syndromy •konus, kauda, transverzální léze •další vyšetření by pomohla, ale je to boj •Někdy se musí skončit a jít domů •Dostupnost na straně ZM ovlivňuje •MZČR a zdravotní pojišťovny •méně i (rozvrh pracovní doby pracoviště) •vedení nemocnic •radiodiagnostická pracovišt

Lumbální punkce ( LP), známá také jako páteřní kohoutek, je lékařský zákrok, při kterém je do páteřního kanálu zavedena jehla , nejčastěji ke sběru mozkomíšního moku (CSF) pro diagnostické testování. Hlavním důvodem lumbální punkce je pomoci diagnostikovat onemocnění centrálního nervového systému, včetně mozku a páteře Oblast thorakolumbálního přechodu je co do velikosti poměrně malá, ale obsahuje na malém úseku řadu důležitých a velmi rozdílných nervových struktur: míchu, přední a zadní míšní kořeny, konus, epikonus a cauduequinae. Mícha a její kaudální konec většinou končí ve výši obratlového těla Th12-L1, výjimečně L2

Dopady míšní léze na střevní a rektální poddajnost a motilitu 6.4. Poruchy análního sfinkteru 7. Diagnostika neurogenního střeva 2 parasympatické reflexy excitují a přenášejí impulsy ke střevu ze sakrální míchy uvnitř konus medulari 3. PODROBNĚJŠÍ FUNKČNĚ-ANATOMICKÉ POPISY ČÁSTÍ PNS A CNS MEDULLA SPINALIS - páteřní mícha A. Einstein (1879-1955) prohlašoval, že vojenskými záležitostmi vždy hluboce opovrhoval. Když vidl ěčlověka, kterému dělá potěšení pochodovat v šiku při muzice, říkal si, že svů Není zde přítomna žádná porucha citlivosti. • Syndrom míšního konu a epikonu (konus a epikonus míšní je tvořen segmenty L4-Co3) je charakterizován retencí (event. inkontinencí) moči a stolice s anestezií perianogenitálně a na vnitřní straně stehen, bez ztráty svalové síly na dolních končetinách 10.1.1.3 Centrální míšní kanál (canalis centralis medullae spinalis) Centrální míšní kanál je součástí dutinového systému CNS. Na řezu má štěrbinovité lumen a v dospělosti může být místy obliterován. Odstupový konus neuritu se ponejvíce nachází uprostřed základny pyramidové buňky. Délka neuritů je.

vědomí, GCS, AVPU, nitrolební hypertenze, mozkový konus, cévní mozková příhoda, typické syndromy postižení částí mozku (mozečkové příznaky, poruchy vidění, sluchy, vliv míšní léze na dýchání a funkci vnitřních orgánů. 18. Poranění břicha, retroperitonea a pánve - anatomie a fyziologie orgánů dutiny. Obr. 4.: Schéma neuronu 1 - neurocyt s velkým světlým jádrem a velkým jadérkem, 2 - Nisslova tigroidní sustance, 3 - dendrity , 4 - odstupový konus axonu ( iniciální segment ), 5 - holý úsek axonu, 6 - myelinovou pochvou obalený axon v CNS , 7 - kolaterály, 8 - periferní úsek nervového vlákna s pochvou myelinovou a Schwannovou , 9 - Ranvierův zářez , 10. -obranné míšní reflexy-velmi rychlý průběh bez účasti mozku Signální soustavy: 4 -odstupový konus axonu (iniciální segment), 5 -holý úsek axonu, 6 -myelinovou pochvou obalený axon v CNS, 7 -kolaterály, 8 -periferní úsek nervového vlákn Lfhk Learn with flashcards, games, and more — for free

Akutní míšní léze - Zdraví

 1. Místní, lokální, anestetika (dále LA) jsou farmaka, která přechodně blokují vznik a vedení vzruchu ve vzrušivých tkáních, tj. nervové a svalové tkáni, včetně myokardu. V místní anestezii využíváme jejich účinku na periferní nebo míšní nervy
 2. Perikaryon • jádro-kulovité, světlé, nápadnéjadérko • velikost perikarya závisí na stupni aktivity : 15 - 50 µm • cytoplazma lehce basofilní -GER -Nisslova substance /chybí při výstupu axonu/, GA, mitochondrie, lyzosomy, buněčné inkluz
 3. ální ventrikulostomie, kdy je otevřen cenrální kanálek v místě konus medullaris. Drenáž centrálního kanálku má vést ke zmenšení dutin
 4. Míšní šok a neurogenní šok může dojít z poranění páteře. Míšní šok je obvykle dočasné, trvající jen na 24-48 hodin, a je dočasná absence smyslových a motorických funkcí. Neurogenní šok trvá několik týdnů a může vést ke ztrátě svalového napětí v důsledku nepoužívání níže místě poranění svalů
 5. Hypotenze může signalizovat nepoznané vnitřní krvácení • pozor na neurogenní šok spojený s hypotenzí při míšní lézi 6.3.3 • GIT Riziko aspirace žaludečního obsahu - předpokládat plný žaludek Přednemocniční a následná nemocniční péče o pacienty s mozkolebečním poraněním * - 42- SZZ Urgentní medicína.

Patients can present with symptoms of isolated cauda equina syndrome, isolated conus medullaris syndrome, or a combination. The symptoms and signs of cauda equina syndrome tend to be mostly lower motor neuron (LMN) in nature, while those of conus medullaris syndrome are a combination of LMN and upper motor neuron (UMN) effects (see Table 1, below) neurogenní šok: vasodilatace v důsledku poškození CNS úrazem (např. transversální léze míšní), nitrolebním krvácením, úpalem. STADIA ŠOKU: 1. stadium časné kompenzované: toto stadium je reversibilní. Tkáně sice trpí hypoxií, ale ještě nedošlo k jejich poškození

Syndrom epikonu - WikiSkript

 1. Obecná onkologie a podpůrná péče Náhlé příhody v dětské onkologii Neurologické náhlé příhody Syndrom intrakraniální hypertenze (SIKH) Definice. SIKH je soubor příznaků podmíněných vzestupem tlaku v dutině lební v souvislosti s poruchou cirkulace mozkomíšního moku a obstrukčním hydrocefalem
 2. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav ošetřovatelství Eva Křiţanová, DiS. Úroveň znalostí všeobecných sester a porodních asistente
 3. Učebnice je výsledkem spolupráce histologů, anatomů, patologů, studentů, klinických lékařů a andragogů a představuje komplexní a srozumitelný zdroj histologických poznatků
 4. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon

Video: Míšní konus v úrovni l1 články a rad

Tumory míšního konu (nejčastěji ependymomy) se manifestují typickými sfinkterovými a sexuálními poruchami, současně však mohou být postiženy míšní kořeny obkružující konus. Ty jsou uspořádány ve dvou vrstvách: vnitřní tvoří kořeny S2-S5, zevní pak kořen S1; lumbální kořeny jsou uloženy po stranách s. Existuje velké množství lézí, které mohou poškodit míšní konus a sakrální nervové kořeny: • míšní trauma (Th 12 a níže), • výhřez meziobratlové ploténky, • primární tumory a metastázy, • myelodysplazie, • arteriovenózní malformace, • lumbální stenóza a zánětlivé procesy (např. arachnoiditida) atd

nález na MR páteře uLékaře

HKK, spastická paraplegie DKK Th spastická paraplegie DKK L chabá nebo smíšená paraplegie DKK míšní konus retence moči a stolice, porucha citlivosti sedlového tvaru (konus [sestryvip.studentiguh.cz] Postižení hrudní míchy Přítomna je paraplegie dolních končetin, přičemž horní končetiny jsou nepostiženy. Postiženy jsou. Brnění rukou jdou z hrudní páteře, krční páteř je relativně v pořádku, ale otoky nohou a brnění hlavně v chodidlech a zúžený míšní kanálek v bederce a sexuální disfunkce , když brnění jde až do mostku mezi konečníkem a šourkem , co s tím , kde by mi ten kanálek rozšířili ? Brnění z prortuze -zúžení míšního kanálku 6mm , tlačí na nervy , ty. Diastematomyelia is a rare congenital abnormality of the spinal cord. This paper summarises more than 30 years' experience of treating this condition

- neuromuskulární příčiny - psychomotorická retardace, myopatie, tumory, míšní léza. Funkční zácpa - není vyvolána organickým onemocněním - může být akutní nebo chronická - akutní - vzniká útlumem defekačního reflexu (změna prostředí, změna denního rozvrhu ap.) - častější je chronická zácpa. Prostá zácp Study 55 14. CNS- cirkulace flashcards from Kryštof Š. on StudyBlue

KONUS

Trying to learn Latin? We can help! Memorize these flashcards or create your own Latin flashcards with Cram.com. Learn a new language today Dobry den, dufam ze mi poradite aj ked som zo Slovenska :-). mam 36rokov a pred 2 mesiacmi mi pri sono vysetreni zistili nefunkcnu oblicku. postupil som niekolko vysetreni, vysetrenie krvi, rentgen s kontrastnou latkou, gamagrafia scinti MAG3, vid dol How to study your flashcards. Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards. right arrow key left arrow key Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back. down key up key H key: Show hint (3rd side). h key A key: Read text to speech. a ke Základy ošetřovatelských postupů a intervencí Tiskový výstup 1 Recenze: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. Katedra ošetřovatelství, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU Fakulta informatiky. Start studying Test II (ULTRAHARDCORE REMIX). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

kónus - ABZ.cz: slovník cizích slo

 1. alis, filum ter
 2. Pobierz cały dokument ortograf cs Rozmiar 2,5 MB: ortograf c
 3. Postupně se však objevuje reflexní míšní aktivita (hyperreflexie a automatický měchýř). [wikiskripta.eu] moči a stolice, porucha citlivosti sedlového tvaru (konus neobsahuje motoneurony bez poruchy hybnosti) Vyšetření rozsahu postižení: Neporušený segment zachovaná funkce C4 dýchání, kašel C6 zvednutí ramen C7 flexe v.
 4. Samotný výraz první pomoc má mnoho významů: může to být poskytnutí základního ošetření tím, kdo je první na místě nehody a je schopen (a ochoten) podniknout opatření k ochraně života a zdraví nemocného (nemusí jít vždy nutně o úraz) a v mnoha lehčích případech je to také jediná pomoc, kterou postižený potřebuje

Popis magnetické rezonance páteře uLékaře

RUCE SVĚTLA: LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů Barbara Ann Brennan (1987) přeložila Eleonora Kutnarová (1998) z anglického originálu Hands of Light Ilustrace: Joseph A. Smith Digitalizace: 3. verze (jún 2010) Písmo: Verdana - 12 bodů / výška 3mm Formát: A4 - blok textu 185x277mm, standard PDF/a Jako vše. Model je pružně namontovaný na krční páteř, 1.2. a 7. obratel jsou barevné. zadní mozek mícha míšní nervy krční páteře vertebrální, bazilární a cerebrální tepny Model může být ze stojanu sejmut. Ručně vyrobeno z pevného, nerozbitného plastu. Přesné naznačení švů, prasklin a jiných detailů Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.. Copyright © Maxdorf 1998-2020 | Impressum | Naši partneři VImpressum | Naši partneři Blex - Klasik (01/2006 - integruje orgány - dráhy - energii - endokrinní fce: hypothalamus, hypofysa Symptomatologie poruchy systému TE: - vegetativní systém: porucha cévní/vazomotoriky, porucha prokrvení, z toho vyplývá porucha integrace organizmu (porucha spojovací funkce cév). - stasa vody (porucha vodního hospodářství ve tkáních, ascites, edémy, hydrothorax, retence moče, dysurie.

Univerzita Karlova V Praz

AKUTNÍ STAVY V NEUROLOGII. MUDr. Rudolf Černý CSc (Guelmim, jižní Maroko). OBECNÉ PRINCIPY. Primární x Sekundární trauma. Primární trauma - nelze ovlivnit Sekundární trauma ireverzibilní léze rozšíření rozsahu postižení MECHANISMY Intracelulární Tkáňové Intrakraniální hypertenze Kazu skler istika: Ro óz u 14 a mozko ztroušená leté dívky míšní. Obsahuje zásobník na vodu, hadici s regulátorem průtoku, pojistný konus. Výplachové sáčky (irigační. 16.06. 15:23 | autor: Zdeněk Obracim se na vas s prosbou jsem uz zoufali každý doktor mi v podstate rika to same. Pred dvemi mesici jsem si natrhl zadni sval steheni nechal jsem 2 mesice v klidu a ted se postupne snazim ke sportu vracet ale uz je to skoro dalsi 2 mesice a ve svalu stale citim bolest zejmena kdyz si sednu dam chodidla na uroven ramen a pokusim se dat kolena k sobe tak presne. 3 Ascendentní dráhy (vzestupné) mají začátek v míše a míří do vyšších etáží CNS. Descendentní, sestupné dráhy začínají v mozkové kůře nebo v mozkovém kmeni a končí v míše. Neurony a organizace šedé míšní hmoty Neurony tvořící šedou míšní hmotu se dělí do několika kategorií: Buňky provazců - cellulae funiculares - převažují v zadních.

Kónusy Bes

 1. 43 Míšní syndromy míšní hemisyndrom (Brown-Séquardův) nejčastější příčina je trauma ipsilaterálně: ve výši léze periferní paréza pod lézí centrální paréza porucha čití - hluboké a taktilní kontralaterálně: není porucha hybnosti porucha čití - teplo, chlad a bolest (začíná obvykle o 2-3 segmenty níže
 2. Bolesti páteře - léčba sérií infuzí a obstřiky pod CT (PRT
 3. Kónus Slovník cizích slov - infoz
 • Dog png.
 • Postele 90x200.
 • Převody jednotek radioaktivity.
 • Achilleus.
 • Vanilka v kvetinaci.
 • Ubrousky na decoupage levandule.
 • Hvozdík bradatý sazenice.
 • Montgomery alabama.
 • Pěstování meruněk.
 • Mainská mývalí kočka prodej bez pp.
 • Dostavba jaderných elektráren.
 • Špajzka do kuchyně.
 • Co je to hovínko bazar.
 • Madagaskar film.
 • Prelatura.
 • Nintendo 64 cz.
 • Tři sestry album download.
 • Peter gabriel this is party man.
 • T 55.
 • Která tiskárna tiskne nejlevněji.
 • Charakteristika věkových kategorií.
 • Scorpions ostrava 2017 vstupenky.
 • Trojsky kun vir.
 • Lexus rcf bazar.
 • Omalovánky minecraft steve.
 • Vláskování obočí praha.
 • Dehet v cigaretách.
 • Shakira je romka.
 • Drvenik ubytování.
 • A jéje volá šéf... neber to.
 • Krejčovství pod ještědem.
 • Rockove boty panske.
 • Modře kvetoucí rostliny.
 • Jessie j channing.
 • Anion arsenidový.
 • Kurz juan.
 • Dopravní nehoda hluboká nad vltavou.
 • Bulvar24.
 • Osadníci z katanu recenze.
 • Hromadné zmenšení fotek windows.
 • 30 případů majora zemana youtube.