Home

Tečna kružnice rovnoběžná s přímkou

Rovnice tečny dané kružnice v nějakém jejím bodě X 0 [x 0; y 0] má tvar: (x 0 - 3)(x - 3) + (y 0 - 2)(y - 2) = 18. Normálový vektor tečny je n = (x 0 - 3; y 0 - 2). Víme, že tečna bude rovnoběžná s přímkou p právě tehdy, když její normálový vektor n bude nenulovým násobkem normálového vektoru přímky p. Musí tedy. Tečna rovnoběžná s přímkou. Sestrojte všechny tečny ke kružnici k, které jsou rovnoběžné s přímkami p a q. Popiš postup konstrukce bod po bodu Kružnice: Rovnice tečny bude mít tvar: - je rovnoběžná s přímkou: Dostáváme: - úpravou: aby to byla tečna potom diskriminant této kvadratické rovnice= 0(jeden společný bod) tj: - úpravou: Rovnice tečen: Řešení: PS U toho druhého příkladu to není chyba, ale nevíme co máme počítat. (chybí přesné zadání napiš ho

Vzájemná poloha kružnice a přímk

 1. Napište rovnici tečny ke kružnici, která je rovnoběžná s danou přímkou: x^2 + y^2 = 4 x = 2 + 4t y = 3 + 3t Výsledek: x = 2 + 4t y = 4 + 3t a x = 2 + 4t y = -1 + 3
 2. Tečna ke kružnici. 9 řešených příkladů na tečny ke kružnici. Nabízíme všechny materiály z této sekce na webu e-matematika.cz jen za 250Kč!Podpořte náš web odkazem!. Jazyková škola Březinka otevírá letní jazykové kurzy. Přátelské tvůrčí prostředí + velmi příznivé ceny
 3. Souřadnice tečných bodů budou průsečíky kuželosečky s přímkou z rovnice (1) dosadíme do rovnice kružnice úpravou dostaneme: Dopočteme y-ové souřadnice tečných bodů Tečné body. 3. Určíme rovnice tečen jako přímku, která prochází dvěma body A a T_1 resp. A a T_2. Pro A T_1 je směrový vektor přímky

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Kruh, kružnice, sečna, tečna, tětiva. Kružnice se středem. S . a poloměrem . r. je množina všech bodů roviny, které mají od daného bodu. S . Přímka je vnější přímkou kružnice a nemá s kružnicí žádný společný bod. Můžeme říci, že |,| >

Tečna rovnoběžná s vnější přímkou. Objevujte materiály. Mocninná funkce pro sudé n; Kvadratická funkce; Bodová a proužková konstrukce elips NÁVOD TEČNA A NORMÁLA - PŘÍMKA Při výpočtu tečen a normál rovnoběžných se zadanou přímkou p musíme nejdříve zjistit bod dotyku T, a dále budeme postupovat stejně, jako u úloh, pro nalezení rovnice tečny nebo normály, kde je zadánboddotykuT.Vzadáníjepředpisfunkce,knížtečnuhledáme,apředpispřímky,snížjetečn Tečna kružnice je kolmá k přímce, která prochází jejím bodem dotyku a středem kružnice. Vzdálenost bodu od přímky-měříme na kolmici vedené bodem M k přímce p Př.2: Je dána k(S;5cm) a její sečna c. Sestroj všechny přímky rovnoběžné s přímkou c, které se kružnice k dotýkají. Kolik má úloha řešení? 1)k; k(S. na závěr je sestrojen oblouk hyperoskulační kružnice ve vrcholu V a vyrýsována parabola p, která se v bodě T dotýká tečny t, jež je rovnoběžná s daným směrem s Diskuze: Jsou-li řídicí přímka d a přímka k vedená ohniskem F kolmo k danému směru s různoběžné, resp. rovnoběžné, pak lze sestrojit právě jednu. Jednotková kružnice s vyznačeným úhlem ASB. Nanesli jsme na kotangens, budeme potřebovat ještě jednu přímku. Tentokrát půjde o přímku, která prochází bodem [0, 1] a je rovnoběžná s osou x. Opět je zvýrazněna modrou barvou: protože takové rameno bude rovnoběžné s osou x a bude tak i rovnoběžné s přímkou.

Tečna rovnoběžná s přímkou - GeoGebr

 1. V tomto videu se podíváme na postup jak určit tečnu rovnoběžnou s přímkou Co je to derivace: https://cs.wikipedia.org/wiki/Derivace-----..
 2. Bodem X veďte tečny k nenarýsované parabole, která je dána ohniskem a řídicí přímkou.: Postup konstrukcí: k; má-li hledaná tečna procházet bodem X, musí být vzdálenost ohniska F a bodu s ním souměrně sdruženého podle hledané tečny od bodu X stejná, proto je třeba sestrojit kružnici k (X,|XF|); Q,Q'; dle Věty 2 a 1. bodu postupu leží bod souměrně sdružený s.
 3. Vypočítejte souřadnice průsečíků kružnice k: x 2 + y2 + 4x + y - 8y = 0 s přímkou SP, kde S je střed kružnice k a bod P je počátek soustavy souřadnic. Př. 13 Vypočítejte souřadnice průsečíků kružnice k: x 2 + y - 4x + 2y - 15 = 0 s přímkou SP, kde S je střed kružnice k a bod P je počátek soustavy souřadnic.
 4. Která tečna elipsy E: x 2 + 4y 2-16 = 0 je rovnoběžná s přímkou p: Řešení: Príklady.eu - Cvičení z učiva středních škol - matematika, fyzika a chemi

Tečna je přímka, která má s křivkou společný jeden bod dotyku.Na rozdíl od průsečíku leží všechny okolní body křivky ve stejné polorovině určené přímkou. Pokud je křivka grafem nějaké funkce, pak první derivace funkce je směrnicí tečny.. Nejznámější křivkou je kružnice, pro kterou platí: každým bodem ležícím vně kružnice lze vést dvě tečny ke. Tečna ke kružnici. Ukázka příkladu číslo 2. Napište rovnice tečen dané kružnice. které jsou rovnoběžné s přímkou. Řešení: Ukázka příkladu číslo 7. Určete rovnice tečen kružnice. které jsou rovnoběžné s přímkou. Řešení: Nenašel jsi, co jsi hledal Napište rovnici tečny/dotyčnice (SK) ke křivce y = x 2-2x +3 , pokud tečna je rovnoběžná s přímkou p : 3x -y + 5 = 0

Příklad 5: Určete rovnici tečny kružnice x2 + y2 - 6x - 2y - 15 = 0 v bodě T[-1, -2]. Příklad 6: Svisle vzhůru bylo vrženo těleso počáteční rychlostí vo = 50 m.s-1. Napište rovnici tečny ke křivce o rovnici y = x2 - 5x + 6, je-li tečna rovnoběžná s přímkou y = x + Konstrukce je provedena pro kružnice s různými polom ěry a vzdáleností st řed ů v ětší než sou čet polom ěrů t ěchto kružnic. 1. Sestrojení zadaných kružnic, st ředné, pomocného bodu a jeho obraz ů sestrojíme kružnice k 1(O 1,r 1) a k 2(O 2,r 2 šroubovice s, půdorysna kuželovou plochu protíná v kružnici s1. Půdorysem tečny t v bodě M je tečna t1 kružnice s1. Známe orientaci šroubovice a určíme tak i klesání tečny. (Šipka z bodu dotyku musí vycházet stejným směrem). Vrcholem V směrové kuželové plochy vedeme přímku t´ rovnoběžnou s přímkou t. Půdorys t. Tečna ℓ elipsy jeurčena bodem k 3π 4 = h 1− 3 √ 2 2;2− √ 2 i a směrovým vektorem u 3π 4 = √ 2 2;− √ 2 .Normálovývektortečnyℓ je √ 2; 3 √ 2 2 ∼ (2;3). Obecnárovnicetečnyℓ je:2x+3y − 8+6 √ 2=0. Tečnam elipsyjeurčenabodemk 7π 4 = h 1+3 √ 2 2;2+ √ 2 i asměrovýmvektorem u 7π 4 = −3 √ 2 2; √ 2. Matematika a fyzika na základní škole. Příklad 3/4. Sestroj přímku p rovnoběžnou s přímkou AB. Vzdálenost přímky p od přímky AB je 3 cm.. Poznámka. Vzdálenost rovnoběžných přímek je definována jako délka nejkratší úsečky s jedním krajním bodem na jedné přímce a druhým krajním bodem na druhé přímce

Matematické Fórum / Určení tečny rovnobezne s primkou

Urči rovnici tečny k parabole y 2 - 6x - 6y + 3 = 0, která je rovnoběžná s přímkou p: 3x - 2y + 7 = 0. Urči rovnici tečny k hyperbole 4x 2 - y 2 = 36, která je rovnoběžná s přímkou p: 5x - 2y + 7 = 0. Najdi společné body hyperboly 4( x - 4 ) 2 - ( y - 2 ) 2 = 16 a kružnice ( x - 4 ) 2 + ( y - 2 ) 2 = 64 Stránky věnované výuce analytické geometrie na střední škole. Vzájemná poloha hyperboly a přímky. V rovině mohou nastat tři různé vzájemné polohy hyperboly H a přímky p: nemají žádný společný bod, mají jeden společný bod nebo mají dva společné body.. p ∩ H = ∅ Přímka p nemá s hyperbolou H žádný společný bod.; p ∩ H = {T Funkce x 2 + 1 je v bodě B klesající a i tečna b je klesající. Naopak tečna a je rostoucí a vidíme, že i funkce x 2 + 1 je v bodě A rostoucí. Třetí tečna c je rovnoběžná s osou x a vidíme, že je v tomto místě extrém - konkrétně minimum. To jsou věci, které jdou na první pohled vidět, ale chce je to ještě upřesnit

Nemá-li kružnice s úběžnicí žádný společný bod, Pomocí věty: Tečna půlí vnější úhel průvodičů, sestrojíme ohnisko paraboly F Osa paraboly o 1 prochází vrcholem paraboly V a je rovnoběžná s přímkou SU (určující směr osy paraboly) Tečna kružnice je kolmá k přímce, která prochází jejím bodem dotyku a středem kružnice. Příklad 2: Je dána k (S;5cm) a její sečna c . Sestroj všechny přímky rovnoběžné s přímkou tečna je rovnoběžná s přímkou p, proto má tvar rovnice: 2x -y + c = 0. Musíme najít c : 1) dosadíme do rovnice kružnice výraz y = 2x + c; (x + 2)2 +(2x + c -1)2 -5 = 0 2) dostaneme: x2 + 4x + 4 + 4x2 + c2 + 1 + 4xc -4x -2c - 5 = 0 5x2 + 4xc + c2 -2c = 0 3) tečna s kružnicí má jeden společný bod tj 4. Podle obrázku pojmenuj vzájemnou poloho přímek a kružnic. Příklad: přímka b je tečna kružnice k ( mají jeden bod dotyku) . 5. Načrtni kružnici k (S; r=2cm) a přímku p, která má vzdálenost od středu kružnice 4,5 cm , dále načtrtni přímku t, která je rovnoběžná s přímkou p a je tečnou kružnice k Funkce, Tečna Kliknutím pravým tlačítkem myši v okně vyvoláte nabídku najděte tečnu k funkci , je-li rovnoběžná s přímkou posuvníkem nastavte směrnici přímky 1 - funkce a přímka 2 - směrnice přímky 3 - derivace funkce 4 - přímka 5 - bod na derivaci funkce , který má 6 - 7 - bod na , 8 - tečna v bodu rovnoběžná s.

Z jiného hlediska, pokud vztyčíme kolmici na přímku p, která prochází středem S kružnice k, budeme zkoumat vzdálenost bodu S a průsečíku P kolmice a přímky p. Jestliže je tato vzdálenost větší než poloměr r kružnice k, je přímka vnější přímkou. Pokud si budou rovny, je přímka tečnou sečnou kružnice . k. vnější přímkou kružnice . k. tětivou kružnice . k. 5) Víme, že k 1 (S 1; 2 cm) a |S 1 S 2 | = 6cm. Urči poloměr kružnice k 2 se středem S 2 tak, aby kružnice k 1 a k 2 měly vnější dotyk. 8 cm. 4 cm. 2 cm. 1 c

Přímka a Kuželosečka – vyřešené příklady

44) 47 Obr. 44 - Tečna elipsy 4.3. Zobrazení kružnice v Mongeově promítání Jak už jsme říkali na začátku této kapitoly, pravoúhlým průmětem kružnice o poloměru r, jejíž rovina svírá s průmětnou úhel ω (0° < ω < 90°) pak průmětem této kružnice k (S, r) je elipsa, pro kterou platí: • její střed je. Tečna je přímka, která má s křivkou společný jeden bod dotyku.Na rozdíl od průsečíku leží všechny okolní body křivky ve stejné polorovině určené přímkou. Pokud je křivka grafem nějaké funkce, pak první derivace funkce je směrnicí tečny Kružnice a kruh. Obvody a obsahy. Konstrukce KK2 Tečna rovnoběžná s přímkou. Konstrukce KK3 Tečna kolmá k přímce. Konstrukce KK4 Tečna procházející bodem. Konstrukce KK5 Tečna ke dvěma shodným kružnicím. Konstrukce KK6 Tečna ke dvěma různým kružnicím. Comments

Matematické Fórum / Rovnice tečny ke kružnic

1. Určete souřadnice společných bodů os x, y s kružnicí k: x2 + y2 + 8x + 6y + 20 = 0. Výsl.: žádné spol. body. 2. Vyšetřete vzájemnou polohu přímky p a kružnice k •Tečna kružnice Dva společné body •Sečna kružnice T bod dotyku A B . ROVNICE TEČNY KRUŽNICE která je rovnoběžná s danou přímkou p.: 2 2 0 2 8 5 0 t x y t x y Rovnice tečen rovnoběžných s přímkou p: Grafické řešení příkladu: Napište rovnice tečen v průsečících kružnice a přímky. 3 2 4 10 140 0.

Tečna ke kružnici - e-Matematika

a) Tětiva kružnice AB má délku 4 cm a průměr kružnice d = 5 cm. b) Poloměr kružnice je 5 cm a úsečka MN s délkou 3 cm je tětiva kružnice. c) Tětiva kružnice TU má délku 2,5 cm, poloměr kružnice 2,5 cm. d) Tětiva kružnice je rovna průměru kružnice. e) Tětiva kružnice je menší než poloměr kružnice Kružnicový diagram asynchronního stroje - postup konstrukce. Další osou, na které se střed kružnice nachází je osa úsečky rovnoběžné s reálnou osou, vymezené bodem I 0 a fázorem I k.Narýsujeme tedy v bodě I 0 rovnoběžku s reálnou osou a ukončíme ji v jejím průsečíku s fázorem I k.Pak nalezneme její osu o 2, kterou též narýsujeme Používá pojmy sečna,tečna,tětiva.Řěší základní konstrukční úlohy (tečna v bodě kružnice,tečna rovnoběžná s přímkou). Thaletova věta, konstrukce tečny ke kružnici z bodu ležící vně kružnice: Sestrojí pravoúhlý trojúhelník užitím Thaletovy věty a tečnu ke kružnici z bodu ležícího vně kružnice 4. Ve čtvrté lekci se začneme zabývat složitějšími příklady, kdy už nebudeme mít zadaný bod T, ale budeme mít podmínku, že hledaná tečna má být rovnoběžná se zadanou přímkou p. \(x^2+y^2+6x-2y+5=0, p: y=3-2x\) 5

Video: Tečna ke kružnici x^2+y^2+4x+6y-12=0 z vnějšího bodu A(5

Kružnice Kružnice je množina všech bodů v rovině, Sečna Tečna Vnější přímka Průsečíky A , B , tětiva bod dotyku T 11. 12.Vyšetřete vzájemnou polohu kružnice s přímkou . 13. Přímka je sečnou kružnice . Určete souřadnice průsečíků a vypočtěte délku tětivy.. zároveň víme, že tečna a kuželosečka mají jen jeden společný bod a tedy při řešení soustavy rovnic musí být D = 0. podle předchozí úvahy má být D = 0. rovnice tečny: -----Určete tečnu kuželosečky , která je rovnoběžná s přímkou p: . rovnice tečny: tečna je rovnoběžná s přímkou p, takže platí a tedy. Namaluj dvě různé kružnice o poloměrech r1 a r2 ve vzdálenosti v. Kód: Vybrat vše uhel = ArcSin[(r1+r2)/v] je úhel od přímky v, pod kterým nakreslíš přímku, která protne kružnici. V tom místě se bude dotýkat kružnice tečna. Analogicky u druhé kružnice. Snad to pochopíš Zvolíme-li na kružnici k se středem S libovolný bod T, pak existuje jediná tečna t, která se kružnice k dotýká v bodě T. sestrojíme ji jako kolmici vedenou bodem T k přímce ST. 3. Vypracuj do školního sešitu z učebnice Matematika - geometrie str. 19 druhý bod kapitoly Jak sestrojit tečnu kružnice. 4

Tečna ke kružnici rovnoběžná s danou přímkou - YouTub

Protože parabola, ač má jen jednu větev, není uzavřena, má ještě jednu přímku, která s ní má právě jeden společný bod, a přece není její tečnou - je to přímka rovnoběžná s osou paraboly. Tečna svírající určitý úhel s přímkou V takovém případě známe normálový (i směrový) vektor přímky Zvolíme libovolnou rovinu α rovnoběžnou s půdorysnou, její průsečík s přímkou l označíme 1, průsečíky α s kružnicí k označíme 2 a 2'. Přímky 12 a 12' jsou přímky konoidu. 2)Pro dourčení bodu T použijeme půdorys tvořící přímky t, tj. t1=T1L1. Průsečík t1 s půdorysem k1 kružnice označme M1. Dourčíme bod M. KUŽELOSEČKY Kružnice 1. Napište rovnici kružnice k, která má střed na ose y a prochází body A[2,a2], B[−4,b2] ležícími na přímce p : x−2y −6 = 0. 2. Napište rovnici tečny kružnice k : x2+y2= 10, která se jí dotýká průsečících s přímkou p : x−2y +5 = 0

Jeli tato vzdálenost větší než poloměr kružnice, nemají přímka a kružnice žádný společný bod, přímka je . vnější přímkou . kružnice. Tečna kružnice : Příklad: Napiš rovnice tečen ke kružnici, které jsou rovnoběžné s přímkou p, je-li k: a p: Řešení: Elips Kružnice je daná rovnicí: x2+y2−4x+2y= 8. Nalezněte rovnice těch tečen dané kružnice, které jsou rovnoběžné s přímkou p: 2x+3y= 0. Řešení Nejprve určíme body dotyku hledaných tečen. Jsou to průsečíky kružnice s přímkou q, která prochází středem kružnice a je kolmá k přímce p v bodě dotyku. Žáci se seznamují s pojmy a konstrukcí: 1.Vzdálenost bodu od přímky, pata kolmice 2.Tečna v daném bodě dotyku 3.Tečna rovnoběžná s danou vnější přímkou Použitá literatura Odvárko O., Kadleček J., Matematika pro 8. ročník základní školy, 3. díl, nakladatelství Prometheus, spol. s r. o., 1

Zadání: Máte zadán bod B[x b,y b] a kružnici k(S;r=R), střed S[x s,y s].Najděte tečnou přímku vedenou bodem B, která má s kružnicí k bod dotyku T[x T,y T] a odvoďte souřadnice bodu dotyku T.Úhel sevřený osou x a přímkou vedenou body BT je úhel α.. Řešení: Řešit tento problém lze v geometrii Thaletovou větou či odvozením ze vzorců rovnice přímky a kružnice Je dána kružnice k se středem S a bodem a bod A ležící vně Konstrukce tečny procházející bodem A Body S a A spojme přímkou. Zkonstruujme střed úsečky SA , který označíme S 1. Narýsujme kružnici h se středem v bodě S 1, poloměr je roven velikosti úsečky S 1S (také S 1 A). V průniku kružnic k a h jsou body T a T' zadání: napište rovnici tečny ke grafu funkce y= (2x+1) / x tak aby tečna byla rovnoběžná s přímkou y=2- (x)/4výsledek: y= -(x)/4 +3, y= -(x)/4 +1mů

Kapitoly: Definiční obory funkce jedné proměnné, Derivace jednoduchých funkcí, Derivace součinu, Derivace podílu, Derivace složené funkce, Tečna a normála v daném bodě, Tečna rovnoběžná s přímkou, Monotonie a lokální extrémy funkce, Konvexita a inflexní body funkc bude tečnou výsledné kružnice a její vzor ve zmíněné stejnolehlosti bude tečna tdané kružnice m. Navíc stejnolehlým obrazem přímky je přímka rovnoběžná s danou přímkou, a tudíž bude platit tkp. Takové tečny existují právě dvě (t1, t2) a jejich body dotyku

kružnice se dotýká přímky), c) žádný společný bod (hovoříme o vnější přímce). Pata kolmice vedené ze středu kružnice na sečnu AB je středem úsečky AB (tětivy). Tečna kružnice je kolmá k poloměru, který spojuje střed s bodem dotyku. Bodem M ležícím vně kružnice k procházejí právě dvě tečny této kružnice Jinými slovy tečna není rovnoběžná s úsečkou ve výpočtu označenou jako b. Pochopitelně je tedy chybně určen i úhel A. není rovnoběžná s přímkou s procházející průsečíky kružnic se svislicemi procházejícími středy. který je součastí kružnice k s průměrem d = 12 m a jeho výška je 3 m

Tečna rovnoběžná s vnější přímkou - GeoGebr

Polorovina s hraniční přímkou p a vnitřním bodem K → pK kružnice(vizObr.28,vlevo),tečna kružnice(vizObr.28,uprostřed;tečna t s bodem dotyku T), sečna kružnice Obrázek 28: Vzájemná poloha přímky a kružnice níku je rovnoběžná s jednou z jeho stran (s níž nemá společný bod) Vypočítejte délku úsečky S 1 S 2, pokud kružnice k 1 (S 1, 8cm) a k2 (S 2,4cm) se dotýkají zvenčí. Sestroj troj-ssu Sestroj trojúhelník ABC: |AB|=5cm, v_a=3cm, CAB=50°. Má se vytvořit rozbor, popis a konstrukce. Je dána 2 Je dána kružnice s poloměrem 2,5 cm a bod A, který na ni leží. Do kružnice vepište rovnostranný. přímka kružnice. p ∩ k = { } Jestliže má přímka od středu kružnice vzdálenost rovnou poloměru kružnice (v = r), potom s ní má jediný společný bod. Nazýváme ji tečna kružnice. Společný bod přímky a kružnice v případě tečny se nazývá bod dotyku (na obr.je tečna označena t a bod dotyku T) Průsečnicí s rovinou xz je kružnice 1e ležící v průmětně, která je totožná se svým obrazem. Body dotyku kružnice 3e a skutečného obrysu sestrojíme podobně jako u 2e (tečna je rovnoběžná s osou x). Kulová plocha. Řešení: Kužel. Osa o paraboly řezu k je rovnoběžná s dotykovou přímkou o' roviny (' a. 1. Naleznìte rovnici teŁny ke grafu funkce y = 3lnx v prøseŁíku grafu s osou x. [y = 3x−3] 2. UrŁete rovnici teŁny k exponenciÆle y = ex; jestli¾e teŁna prochÆzí poŁÆtkem. [y = e·x] 3. Naleznìte rovnici teŁny k hyperbole y = x+ 1 x−1, rovnobì¾nØ s płímkou y = −2x+ 11. • t1: y = −2x+ 7 T[2,3] t2: y = −2x−1 T[0.

- Zadání: 2. samostatná práce Název: TEČNA K ELIPSE Číslo zadání: (odpovídá pořadovému číslu studenta ve skupině) 03 Znění zadání: K elipse, která je dána svým středem S, hlavním vrcholem B a délkou vedlejší poloosy b, sestrojte tečny u, v rovnoběžné s přímkou p=XY Tečna a normála grafu funkce v daném bodě: Tečna a normála grafu funkce v daných bodech: Tečna a normála grafu funkce v daném bodě: Tečna rovnoběžná s danou přímkou: Tečna rovnoběžná s danou přímkou: Tečna kolmá k dané přímce: Z bodu P veďte tečny... Určete a reálné tak, aby daná přímka byla tečnou křivk Tento dvojdílný panel se musí udržovat rovnoběžně s otvorem dveří a posouvá se z výchozí polohy, ve které je rovina povrchu panelu ve směru do vozidla tečna k nejvzdálenějšímu obrysu otvoru, do polohy, v níž se dotýká prvního schodu, a poté se musí udržovat kolmo k pravděpodobnému směru pohybu osoby, která používá vchod

 • Deutschland karte edeka.
 • Nitrifikace denitrifikace.
 • Vánoční tvoření návody.
 • Skříň na dlouhé zbraně.
 • Marija lasickeneová.
 • Burger king vs mcdonalds vs kfc.
 • Paracord shop.
 • Punčochy 20 den.
 • Asthenozoospermia.
 • Letadla online cz zdarma.
 • Krtek a orel.
 • Šťovík pěstování.
 • Melbourne time.
 • Mezery v textu.
 • Velikonoční fotopozadí.
 • Dětský dům tábor.
 • Šírka cesty.
 • Vw golf v 1.4 59kw recenze.
 • Mléko na žaludeční vředy.
 • Pískování kamene.
 • Příběh hraček 1.
 • Oprava vazby knih praha.
 • Podmínky k přijetí k policii.
 • Nikon d5300 bazar.
 • Barum bravuris 5hm.
 • Jak nakreslit anime.
 • Čpavek fitness.
 • Instax fujifilm.
 • Eko spodni pradlo.
 • Travní směs pro suchá stanoviště.
 • Catnip.
 • Couvaci kamera skace obraz.
 • Zapojení pískové filtrace k bazénu.
 • Stan decathlon bazar.
 • Asthenozoospermia.
 • Test osobnosti jaké jsi zvíře.
 • Silniční motorky honda.
 • Bradley cooper guardians of galaxy.
 • Ddr mapa.
 • Úklidová firma praha 10.
 • Dekorace na wc.