Home

Horotvorná činnost

Horotvorné procesy a pohoří ve světě - Zeměpis / geografie

Horotvorné procesy a pohoří ve světě. Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely Orogeneze, volně přeložena do češtiny jako horotvorba či horotvoření (z řeckého oros hora a genesis vznik), správněji a v užším smyslu tektogeneze je poměrně rychlý geologický proces, při kterém většinou vlivem procesů deskové tektoniky vznikají pásemná pohoří (nazývaná též orogenní pásma).Zahrnuje v sobě jednak tektonické procesy. Horotvorná činnost download report. Transcript Horotvorná činnost. HOROTVORNÉ POHYBY = pohyby zemské kůry vedoucí ke vzniku pohoří Většina hornin byla původně uložena ve vodorovných vrstvách. V místech styku litosférických desek tlak horniny jsou stlačovány vysoký vznik vrás horotvorná činnost - jev, který vzniká v místech střetu litosférických desek. Velké tlaky způsobují na povrchu Země vrásnění a vznik zlomů a vrás - vlnovité útvary svrchní části litosféry (viz typy reliéfu vzniklé horotvornou činností Pohyby litosférických desek tak mají za následek vznik nových částí pevnin (pevninotvorná činnost), nových pohoří (horotvorná činnost) a jsou doprovázeny vulkanickou a seismickou činností. Na obrázcích jsou znázorněny jednotlivé typy pohybu litosférických desek. 1/ rozpínání - desky se od sebe vzdaluj

horotvorná činnost - poruchy zemské kůry mráz, změny teplot pohyb litosférických desek vítr živé organismy člověk Nabídka pojmů: zdroj energie převážně mimo zemské těleso; původ v zemském nitru; vyvolává je vnitřní energie Zem ZEMSKÝ POVRCH - svrchní vrstva zemské kůry, která je součástí litosféry je utvářena: - vnitřní přírodní činitelé: vrásnění, kerná činnost, sopečná činnost, zemětřesení (HOROTVORNÁ ČINNOST - dotvářejí zemský povrch)-vnější přírodní činitelé: voda, vítr, teplota, rostliny, člověk (dotvářejí zemský povrch Vulkanismus nebo také sopečná činnost popř.magmatismus je souhrn projevů vnitřní energie planety, který se projevuje sopečnou činností, zemětřesením, tepelnou metamorfózou či případně dalšími projevy, a to jak na povrchu, tak i na mořském dně.. Vulkanismus se projevuje stoupáním teplejšího magmatu od spodních do svrchních částí planetárních obalů až dojde. Litosféra Dělíme ji na pevninskou, oceánskou a přechodnou Litosféra Horotvorná činnost Exogenní pochody a jimi vytvořené tvary georeliéfu Říční Kryogenn Chybí stádium medúzy. Někteří si vytváří schránky nejčastěji z uhličitanu vápenatého - horotvorná činnost. Žijí solitérně (sasanky) nebo vytváří kolonie (koráli). MĚKKÝŠI (MOLLUSCA) Mají měkké nečlánkované tělo, které se skládá z hlavy, nohy a útrobního vaku

Horotvorná činnost •Horotvorná = tektonická činnost. •Souvisí s pohyby litosférických desek - tvoří se pohoří. • Je doprovázena vrásněním, zlomy a sopečnou činností. •Vrásnění a zlomy = tvarové změny. •Ke tvarovým změnám horninových těles dochází vlivem zvýšeného tlaku - Ve styku - horotvorná činnost - vlnění litosféry -> vrásy, vrásová pohoří - Pevniny se v rámci svých lit. Desek jen horizontálně přemisťují ( Slfred Wegener)= Teorie kontinentálního driftu - ® DŮKAZY - Shoda tvaru kontinent

Orogeneze - Wikipedi

 1. . na tém
 2. ZŠ, zeměpis, 6. ročník, horotvorná činnost, vznik pohoří, sopečné pohoří, vrásové pohoří, kerné pohoří: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály škol
 3. b) Vulkanismus, zemětřesení, horotvorná činnost 17. a) USA b) Složení a stavba atmosféry, počasí a podnebí, klimatogeografičtí činitelé 18. a) Kanada a Mexiko b) Kartografická zobrazení, práce vedoucí ke vzniku mapy 19. a) Přírodní podmínky Střední a Jižní Ameriky b) Geografie světového zemědělství 20
 4. horotvorná činnost LITOSFÉRA Vulkanismus ? Pojmenujte části sopky: kráter (jícen) parazitický kráter sopouch (komín) láva popel magma magmatický krb LITOSFÉRA ? Uveďte příklady sopečných pohoří v České republice: Vulkanismus České středohoří, Doupovské hory, Lužické hory atd. LITOSFÉRA Zemětřesení
 5. ulosti naší planety.Před 300 milióny let v karbonu byla Gobi mořským dnem, ale potom nastala horotvorná činnost, která měla za následek vyvrásnění pohoří Altaj či Ťan-šan.V další geologické etapě druhohorách se Gobi stala úrodnou oblastí, kterou v hojných počtech obývali také neptačí dinosauři, po.
Doba trvání : asi 340 m

Častá zemětřesení svědčí o tom, že horotvorná činnost stále pokračuje. Na východě v nadmořské výšce 1900 m leží velké jezero sevan. Pohoří Gegan na západní straně jezera se zvedá nad hlavním městem Jerevanem a širokou kotlinou naproti nyní tureckému Araratu, kterou protíná hraniční řeka Aras Rozsáhlá horotvorná činnost Alp. Vrásnění. Vznik pásemných pohoří. Rozšíření jehličnanů. Rozmanitost hmyzu. Éra savců. Z konce kosterní zbytky předchůdců člověka. Vznik ropy pravděpodobně ze zbytků drobných drobných živočichů a rostlin spolu s bahnem za nepřístupu vzduchu rozkladem bakterií • Horotvorná činnost neustále pokračuje (růst pohoří, sopečná činnost, zemetřesení) Sopečná činnost Katastrofa Nevado del Ruiz (1985) iconicphotos.wordpress.com • 13. listopadu 1985 • Jedna z nejničivějších sopečných katastrof nedávn historie Sopečná činnost je nejčetnější v místech, kde se stýkají dvě litosférické desky. 2/3 všech činných sopek Země se nachází ve zvýrazněném pacifickém Ohnivém kruhu po okraji Pacifické litosférické desky v celkové délce 40 000 km Geotermální jezírko (sopka Askja) Příklady sopek: Aktivní sopky: Etna, Vesuv, Hekla. S tématem je nutné žáky seznámit z toho důvodu, že jim umožní udělat si představu tektonické mapy světa a následků (horotvorná činnost, zemětřesení, sopečná činnost, využívání oblastí okraje tektonických desek člověkem a život v těchto oblastech) v dalších probíraných tématech (např. terasové.

Některé teorie naznačovaly, že geologické procesy, jako například horotvorná činnost, přinesli na povrch v různých obdobích dějin Země velké množství materiálu a následné zvětrávání tohoto materiálu stáhlo z atmosféry velké množství oxidu uhličitého. McKenziova studie však naznačuje, že klima byla. horotvorná činnost. vrásnění sopečná činnost v ČR . litosféra . 1.Zjistěte počet litosférických desek a uvedte jejich názvy. 2.Dokažte pohyb litosférických desek v minulosti a dnes. 3.Určete, kde vzniká a kde zaniká zemská kůra,najděte a pojmenujte tato místa Přírodní katastrofy, horotvorná činnost a čas Uhlí je tvořeno zuhelnatělnými zbytky převážně suchozemských rostlin. Větší část uhlí pochází z období karbonu, kdy byly pro vznik uhlí velice příhodné podmínky, kterými jsou kombinace velkých přírodních katastrof a horotvorná činnost, viz Obrázek 1117, s. 2 horotvorná činnost - poruchy zemské kůry; člověk. činnost člověka. Vnější geologičtí činitelé a budovy Kdyby se o naši školu (nebo třeba váš dům) přestal člověk starat, působení vnějších geologických činitelů by na ni mělo destruktivní vliv sopečná činnost (=vulkanismus) projevuje se stoupáním teplejšího magmatu do svrchních částí planetárních obalů až občas dojde k průniku na povrch souvisí se vznikem všech typů sopek a sopečných hornin horotvorná činnost vrásnění kerný pohyb (pokles a zdvih, pokles vodorovný,kombinovaný, úklon členění zemské kůr

Horotvorná činnost slideum

název šablony: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. zaměření VM: 6. ročník - Člověk a příroda - Zeměpis - litosfér Učebnice a učební materiály pro výuku cizích jazyků, hlavně němčiny, angličtiny, španělštiny, ruštiny, italšity a francouzštiny, odborné překladové dvojjazyčné slovníky, literatura pro volný čas z oblasti letectví, rybářství a přírody Horotvorná činnost na konci prvohor a počátkem druhohor vynesla na pevninu mořské vápence a jejich zvětráváním se do atmosféry postupně uvolňoval a vracel do té doby vázaný kysličník uhličitý. Nový rozvoj života po masovém vymírání v permu znovu nastartoval uhlíkový cyklus a celý koloběh se opět rozběhl Mimo rušení nám v poslední době znepříjemňuje život ještě jeden problém: v Českém středohoří se obnovila horotvorná činnost. Nemůže za ni ani pohyb zemské litosféry ani se neprobudila nějaká sopka ale může za to místní pískovna velkých přírodních katastrof a horotvorná činnost. Postupem doby, kdy docházelo k úbytku přírodních katastrof vlivem stabilizace klimatu a ústupu horotvorné činnosti došlo k útlumu vzniku uhelných ložisek: Obr. 1. Přírodní katastrofa v období Karbonu

PPT - Planeta Země Litosféra PowerPoint Presentation, free

Litosféra a georeliéf - zeměpis Studijni-svet

Studuje vzájemný pohyb litosférických desek, rychlost jejich pohybu při kontinentálním driftu po astenosféře, geologické procesy probíhající na jejich okrajích a s tím spojené doprovodné jevy jako je horotvorná činnost, vulkanizmus, zemětřesení atd f) horotvornÁ Činnost - Soubor dějů v zemské kůře, který vede ke vzniku pohoří (vrásnění, zlomy) - Bývá spojena s výstupem magmatu (= vytvářejí se vyvřelé horniny) a je také spojena s přeměněnými horninam

Seismická činnost-zemětřesení Horotvorná činnost(orogeneze)-kerná pohoří, vrásová pohoří . 2. Vn ější (exogenní) činitelé. horotvorná činnost. v místě styku litosférických desek. závisí na tlaku →slabší - vrásy, silnější - hory. vrásy - zvlnění zemské kůry, nejmladší vrásy zemského povrchu ( pohoří ) - části: synklinála ( sníženina ) a antiklinála ( vyvýšenina ) vrásové příkrov Litosféra - stavba zemského tělesa, horotvorná činnost v souvislosti s Andskými zeměmi. Zaměření: Složení zemského tělesa, zemská kůra a její členění, horotvorná činnost - vznik vrásových a kerných pohoří, vliv přírodních dějů na obyvatelstvo, hospodářský a kulturní vývoj zemí v závislosti na Andách.

LITOSFÉRA - Typy pohybů litosférických dese

 1. V českém masívu se jeho horotvorná činnost projevila obnovením pohybů na starých variských zlomech i vznikem zlomů nových. V důsledku těchto pohybů započal vznik podkrušnohorské pánve. Tak, jak se alpínské vrásnění přibližovalo Českému masívu, intenzita pohybů neustále rostla a zlomy pronikly do značných hloubek.
 2. Horotvorná činnost - vrásy, zlomy Vulkanická činnost - sopky, sopečný ostrov Zemětřesení Zemské těleso je tvořeno obaly: kůrou, pláštěm, jádrem Zemská kůra a svrchní část pláště tvoří pevný obal -LITOSFÉRU. Ta je rozlámaná na litosférické desky. Úkol: Nakresli schéma zemského tělesa

Zeměpis - zajímavé informace - Stavba Země + Sféry Země

desková tektonika, sopečná činnost, stavba zemského tělesa, horotvorná činnost, vnější činitelé. Hydrosféra - oběh vody na Zemi, oceány, moře a jejich význam, voda pevnin, řeky a jejich činnost, voda pevnin a podpovrchová voda. Atmosféra - složení, vertikální struktura, podnebí a počasí. Pedosféra Horotvorná činnost zeslábla a Austrálie začala být často zaplavována mořem. V mladším proterozoiku (1,0 - 0,54 mld. l. BP) horotvorná činnost v oblasti dnešní Australské platformy byla již slabá, zaznamenány jsou dvě plošně omezené fáze vrásnění

Vulkanismus - Wikipedi

Pro vzdělávání je důležitý nejen obsah (znalosti), ale také jeho nabývání (poznávání), kterým se jedinec dostává ke znalostem. Mluvíme o kognitivní dimenzi. Pro účely tématu Deskové tektoniky a Kontinentálního driftu volíme kognitivní dimenzi z Revidované Bloomovy taxonomie (RBT; Anderson & Krathwohl, 2001), kterou pro české geografické vzdělávání prezentoval. Dominuje dvojí vrásnění (horotvorná činnost) Hercynské vrásnění (310 - 390 milionů let staré) - prvohory (2. polovina) Alpinské vrásnění (posledních 145 milionů let) - konec druhohor, třetihory, čtvrtohory, pokračuje dodne Horotvorná činnost - činnost Země, při které vzniká pohoří. Podle způsobu vzniku dělíme pohoří na několik typů: vrásová. kerná. sopečná. POHOŘÍ SOPEČNÉHO PŮVODU. hory a pohoří mohou vznikat sopečnou činností. pohoří s kuželovitými horami. SEDLO. POHOŘÍ VRÁSOVÉHO PŮVODU. vznikají po střetu dvou. činnost v historické době byla zaznamenána erupční činnost Obr. 11 Erta Ale (Etiopie) Obr. 10 Vrásy - vrstvy sedimentů se pod tlakem zprohýbají. Horotvorná činnost Vrásové příkrovy.

- horotvorná činnost: princip vzniku vrásových a kerných pohoří, vývoj horotvorné činnosti na Zemi od jejího vzniku - exogenní pochody: zvětrávání (fyzikální a chemické), svahové pochody - větrná, říční, kryogenní a antropogenní činnost - georeliéf, geomorfologie, dělení georeliéfu podle nadmořské. Začínající horotvorná činnost nadzvedla terén a na konci středního devonu, před 370 mil. let, moře ustoupilo. Během variské orogeneze byly usazené horniny stlačeny, zprohybány do vrás a porušeny zlomy. Území Českého krasu se tak stalo součástí rozsáhlého evroého variského horstva - s pohyby desek souvisí horotvorná činnost, při které se tvoří nová pohoří - do horotvorné činnosti zahrnujeme zejména: =d9bKXY0OMxc&ab_channel=B rianJohnson - moc pěkný pokus, jakým způsobem je vyvrásněno pohoří ZLOMY a SOPEČNOU ČINNOST (To, jestli vznikne vrása = zvlnění nebo zlom, je dáno vlastnostmi.

PPT - Planeta Země Litosféra PowerPoint Presentation - ID

V důsledku erupce, při které vyvrhla více než 4 800 kubických kilometrů magmatu, totiž vznikl kráter o průměru přibližně 3 600 kilometrů. Od této exploze již La Garita nevykazuje žádnou sopečnou činnost a zdá se, že již usnula na věky. 2 Projevují se jako sopečná a horotvorná činnost (vrásová, vrásnozlomová, příkrová). 2) Vnější síly - působí převážně mimo zemské těleso (světelná a tepelná energie, přitažlivé síly Měsíce a Slunce, zemská gravitace, činnost tekoucí vody. Tyto síly snižují výškové rozdíly v krajině a zachovávají. Aktuality. Nabídka semináře v rámci udržitelnosti projektu Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka v rámci udržitelnosti projektu TeGram nabízí pedagogům základních škol jednodenní vzdělávací seminář s praktickou ukázkou práce ve výuce spojený s informacemi o metodice vytváření a využívání výukových materiálů prostřednictvím didaktické a informační. - rozlámaná na litosférické desky, které se pohybují po tekutém podkladu (směrem od sebe, naráží do sebe, jedna se pod druhou podsouvá) - důsledkem pohybu jsou SOPEČNÁ ČINNOST, ZEMĚTŘESENÍ, HOROTVORNÁ ČINNOST. SOPEČNÁ ČINNOST = vznik sopek a sopečných pohoří Sopka = místo, kudy vystupuje magma na zemský povrc

Nepřijedou a nezbývá, než doufat, že obyvatelé postiženého domu mají na střeše dost dešťové vody, aby to uhasili. Doufat Přistihuji se, že je mi to jedno. Oblak kouře z hořícího polystyrenu se kryje s vrcholem Milešovky a vypadá to, jako by nám bába jedna začala soptit. Jenže dneska si dá i horotvorná činnost pauzu Studijní materiál 13. Litosféra a georeliéf, Brazílie a Mexiko z předmětu Zeměpis, střední škol Zlom - horotvorná činnost na přechodu pískovcového a čedičového podkladu. Suťový les - listnaté porosty na čedičových sutích s bylinným patrem. Prvohorní vyvřelina - vulkanická činnost prvohor a vznik drahokamů. Radostná studánka - zdroj vody z čedičových sutí s drobnou sakrální stavbo

Horotvorná činnost se projevuje otřesy mořského dna v okolí, byť jeho hloubka dosahuje čtyř tisíc metrů. Zatímco Madeira zaznamenala poslední silné zemětřesení v roce 1748, Azorské ostrovy jsou seismicky stále velmi živé. Leží na obou stranách zkrabaceného Středoatlantského hřbetu, kde se stýkají africká. ZEMĚPIS T10 Vodstvo - hydrosféra TEST - Stavba Země, desková tektonika a horotvorná činnost FYZIKA T10 Fyzikální veličiny - poloha, hmotnos Neprobíhá zde totiž horotvorná činnost, tedy rašelinu, která vzniká z odumřelých těl, nic nepřikryje. Takový nános vznikne jen v pánvích, vysvětluje geolog Mach, který bude na USA vzpomínat i kvůli tamním lidem. Znal jsem Američany jen z televize - ze seriálů, z politiky. Člověk si myslí, že jsou to arogantní.

Velehory na zemském povrchu vznikaly a zanikaly tak, jak se ke slovu dostávala horotvorná činnost a silná eroze. Za posledních 200 let bylo předloženo mnoho hypotéz o vzniku hor, až v 60. letech minulého století pak vykrystalovala věrohodná představa, které zjednodušeně říkáme desková tektonika Horotvorná činnost - v místech střetu desek, způsobují vrásnění a zlomy, vrstvy sedimentů tvoří . vrásy - vlnovité útvary, nakupené vrásy = vrásové příkrovy, v místech porušení vznikají tzv. zlomy, části litosféry, které jsou omezeny zlomy se nazývají . kry 3.3. Horotvorná činnost 3.4. Exogenní pochody a jimi vytvořené tvary georeliéfu 3.5. Říční 3.6. Kryogenní 3.7. Mořské Články na hledaný výraz Litosféra naleznete na bezuceni.c Horotvorná činnost- v místech střetu litosférických desek, obrovské tlakyà vrásnění a zlomy na zemském povrchu Vrásy - vlnovité útvary svrchní části litosféry - při velkém tlaku se nakupí à vrásové příkrovy; Části litosféry omezené zlomy - kr Horotvorná činnost. Hu2_11. Endogenní pochody. procesy mající původ v nitru země.

Tichooceánský ohnivý prstenec horotvorná činnost - na střetu litosférických desekÞ klenby a pánve - druhy pohoří podle vzniku: vrásová pohoří - boční tlak př.: Jura, Atlas, Apalačské pohoří příkopová pohoří - zemské kůra se zlomí - rozláme se na kry- podél zlomu: a. vyzdvižení: hrásť b. pokles. Na hranici ordoviku a siluru se projevuje takonská fáze (starokaledonská) kaledonské orogeneze (horotvorná činnost), nastává rozsáhlá mořská transgrese s vrcholem ve wenlocku. Dochází ke srážce Evropy se Severní Amerikou a k vyvrásnění nahromaděných sedimentů kambricko-ordovického stáří v kaledonské geosynklinále za. pochodů jsou např. vulkanismus, zemětřesení, horotvorná činnost. Díky kontinentálnímu driftu a systému globální tektoniky, o kterém jste se učili, probíhají horotvorné procesy, na jejichž základě vznikají tyto základní typy pohoří: vrásová - vznikala neobyčejně složitými způsoby stlačování a vrásnění Horotvorná činnost-v místech střetu lit desek Vrásy-svrchní části se vrásní Zlomy-vznikají při porušení celistvosti litosféry Typy georeliéfu-vrásový(antiklinála, synklinála ~) Vrásozlomový Kerný-vodorovný posun zdvih a pokles vodor+zdvih přesmyk zlo

Po příjezdu na naše vysílací středisko jsem chvilku zvažoval, jestli to nemám rovnou otočit a jet zase domů. Ze severu se blížila hradba černých bouřkových mraků, pohledem k jihu jsem konstatoval že horotvorná činnost v Českém středohoří pokračuje a Chotěšovka zase o pár metrů povyrostla NEZkreslená věda II: druhá série vzdělávacího cyklu Akademie věd ČR. Odborným garantem dílu je RNDr. Aleš Špičák, CSc.Projekt vznikl za laskavé podpory Komer.. 1) Horotvorná činnost Vzniká v místě střetu litosférických desek, které zapříčiňují vrásnění a vznik lomů. Vrstvy sedimentů se tlakem zprohýbají v tzv. vrásy, což jsou vlnité útvary svrchní části litosféry, složené ze synklinály (prohnutí dolů) a antiklinály Litosféra - složení, zemská kůra, vulkanismus, zemětřesení a horotvorná činnost, horniny, hypotézy o vzniku a pohybu kontinentů 5. Georeliéf Georeliéf - dělení georeliéfu, příklady typů vzniklých při převaze endogenních pochodů

- horotvorná činnost (schránky)- Nummulites-až 6cm,Textularia . Třída Mřížovci- v teplých mořských vodách, kulovitý tvar, větší počet jader - nitkovité panožky, schránky z SiO2 - Actinoma. Třída Slunivky. Kmen Výtrusovci-parazité, metageneze, střídají hostitele. Třída Kokcidiovci. Řád kokcidie- králičí nemoc. 10. Horotvorná činnost neboli..... 11. Hrásť je typická pro pohoří..... 12. Jezera na Šumavě vznikla.. činností. 13. Jak se říká kamenům, původem ze Skandinávie, nacházející se na severní Moravě? 14 = vnitřní pochody = sopečná činnost, horotvorná činnost, zemětřesení, metamorfóza (přeměna) hornin . Sopečná činnost: Díky sopce vznikají tvary zemského povrchu: lávové proudy. lávové příkopy a plošin Žáci pracovali v počítačovém programu (zaměřeno na digitální gramotnost, používání digitální mapy) s litosférickými deskami a měli si sami zjistit a zdůvodnit polohu některých přírodních jevů jako jsou sopky, zemětřesení, případně vyzdvihování horstev (horotvorná činnost). Úkoly byly uvedeny činným.

LITOSFÉRA kamenný obal Země sféra tvořená horninami v

horotvornÁ Činnost. atd. pohyby litosferickÝch desek: konvergence (pohyb desek proti sobĚ) divergence (pohyb desek od sebe) transformnÍ posun: (pohyb desek vedle sebe - napŘ. zlom san andreas v kalifornii) trojnÝ bod: stŘet vÍce neŽ dvou litosferickÝch desek. konvergence 3. Pohyb litosférických desek -> Horotvorná činnost - Vzniká v místech střetu litosférických desek - Velké tlaky způsobují na povrchu vrásnění a vznik zlomů - Vrstvy se pod obrovským tlakem zprohýbají na vrásy (vlnovité útvary- nahoru- antiklinála a dolů-synklinála

Na sklonku prvohor nastala v Evropě rozsáhlá horotvorná činnost - hercynské vrásnění, které probíhalo ve dvou větvích: v armorické (byla vyvrásněna horstva západní Evropy) a ve variské větvi, kdy došlo k vyvrásnění horstev střední Evropy (Lexikon zemí světa, 2002). Jedná s Prvním střetem s Nimiru podle Wiesnera prošla Země kolem roku 113 519 př. n. l. Náraz Zemi odmrštil dál od Slunce, došlo ke zkrácení dne a k silnému ochlazení. S tím souvisela i horotvorná činnost, vznikly např. Himálaje, Indie, naopak zanikly kontinenty jako Sunda či Sachul. Oběh Nimiru kolem Slunce trvá asi 765 let Malá písemka. Prezentace maturitního tématu a její zhodnocení. Doplňující otázky k prezentacím: horotvorná činnost, působení exogenních sil. Geneze šumavských jezer: analýza sklonitosti, uvažování o možnostech vzniku tvarů. Typy rozhraní litosférických desek a jejich doprovodné jevy Nevíme, kdo stavěl pyramidy, ale víme jistě, že to nebyly náhodné, samovolné procesy (zemětřesení, horotvorná činnost atd.). Louis Pasteur, francouzský mikrobiolog a chemik, po mnohaletých pokusech dospěl k závěru, že život pochází jen z předchozího života (zákon biogeneze) Horotvorná činnost. Horniny a jejich vznik. Minerály a jejich vlastnosti. Půda a její vlastnosti. Změny skupenství vody. Koloběh vody v přírodě. Voda jako životní prostředí. Měření objemu. Potravní vztahy v přírodě. Živá a neživá příroda. Přírodní společenstva. Vliv člověka na přírodní společenstva, ochrana.

Litosféra,horotvorná činnost - Zeměpis otázky, referát

 1. Nejvýrazněji se do geologické historie oblasti zapsala horotvorná etapa variská, která trvala asi 70 milionů let od svrchního devonu do spodního permu. Pochází z ní do značné míry dnešní geologická stavba pohoří, proběhla v ní metamorfóza a vrásnění a vznikla většina vyvřelých hornin
 2. Kategorie: Zeměpis Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Otázka se věnuje litosféře, zkoumá stavbu a složení zemského povrchu.Popisuje důvody a důsledky pohybů litosférických desek, zabývá se zemskou kůrou, jejím složením a jejími typy
 3. * Vznik uhlí Převážná část uhlí pochází z období Karbonu, kdy byly pro vznik uhlí velice příhodné podmínky, kombinace velkých přírodních katastrof a horotvorná činnost. Podstata tvorby fosilních paliv spočívá v odříznutí odumřelé biomasy od vzduchu (například zakrytí vrstvou bahna o tloušťce přibližně 50 cm)
 4. z magmatu), zemětřesení a horotvorná činnost Členění zemského povrchu (zonalita, azonální jevy) Exogenní pochody, mechanické a chemické zvětrávání Tvary zemského povrchu EV - Člověk a životní prostředí Integrace oboru Geologie Popíše složení atmosféry, její vrstvy a procesy
 5. Bylo to svým způsobem klidné období Země, v němž neprobíhala žádná rozhodující horotvorná činnost. Život v teplém moři byl proto nesmírně bohatý a i jednotlivé druhy, především některé druhy amonitů, dorůstaly často až obrovských rozměrů

Před 300 milióny let v karbonu byla Gobi pokryta mořem, ale potom nastala horotvorná činnost, která měla za následek vnik pohoří Altaj. V druhohorách se Gobi stala úrodnou oblastí, kterou hojně obývali dinosauři, po kterých je zde možno nalézt velké množství kosterních pozůstatků Ukazuje se, že tato období evolučních vývojových skoků jsou i dobou významných změn na Zemi ( klimatické změny, zvýšená horotvorná činnost, posuny zemské osy). Vedle vzniku nových druhů dochází i k zániku starých, které se již nedokáži přizpůsobit změně prostředí a jsou brzdou dalšího vývoje života Matka Zem. Gaia Ríša Víl Národ Kryštálov Duchovia Stromov Kryštálový Kŕdeľ Delfínov Morská Panna Iris Motýlí Mesiac Bast pani Elementálnej Ríše Ifegena z dračej ríše kôň Jac - horotvorná činnost, vulkanismus, zemětřesení - tvary georeliéfu utvářené vnějšími činiteli, antropogenní reliéf 6. Přírodní krajiny Země - členění půd z hlediska vývoje a vlastností - vliv přírodních podmínek na vlastnosti organismů - horizontální pásmovitost a výšková stupňovitost biosféry a pedosfér

Zkamenělí jedinci však patřili většinou ke sladkovodním rybám. Proto jejich fosílie známe. A pokud z fosilního záznamu zmizeli je to právě díky přechodu do velkých hloubech oceánů. I kdyby horotvorná činnost za 70 milionů let vyzvedla dno oceánů, kde latimérie žije bylo by téměř zázrak najít její zkamenělinu instinkty-řetězy nepodmíněných reflexů,musí na sebe navazovat,neuvědomělá činnost Horotvorná činnost - dírkonožci - numilitové vápence - mřížovci - křemelina. 5) Vývojový význam - společný původ rostlin a živočichů ( krásnoočko zelené P.B Opakování litosféry 1. Test vyplň a jako přílohu pošli na . holišová@gymkrom.cz. do 23. 4. 2020. Nezapomeň se . podepsat!!! 1. Litosféra je.

Způsobila to horotvorná činnost, tzv. alpínské vrásnění. Po celé období křídy mělo velký význam rozsáhlé středozemní moře Tethys, v jehož teplých vodách pokračovaly sedimentační procesy. Už na počátku křídy se od sebe oddělily severní a jižní kontinenty. Gondwana se začala pozvolna vzdalovat od Laurasie, což. Kategorie: Zeměpis Typ práce: Seminárky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Seminární práce ze zeměpisu předkládá základní poznatky o vzniku a vývoji vesmíru a planety Země.Představuje nejprve disciplínu kosmologie a seznamuje s teorií velkého třesku. Přináší dále informace o stáří a rozpínání vesmíru, odkud se přesunuje k.

Stavba zemského tělesa Studijni-svet

Při narážení litosférických desek probíhají intenzívní vnitřní pochody (vulkanismus, zemětřesení, horotvorná činnost - zlomy, vrásnění). Části desek vystupující nad hladinu oceánu - PEVNINA. LITOSFÉRICKÉ DESKY Porovnejte s mapou litosférických desek v atlase světa, najděte české názvy: Obr. 3 - Významné. Zemětřesení a horotvorná činnost. Planetární členění zemské kůry a povrchu litosféry. 8. Georeliéf Základní charakteristika georeliéfu. Planetární členění georeliéfu. Vnitřní a vnější pochody a tvary reliéfu jimi vytvořené. Členění georeliéfu v menších územích Odborníci se shodnou na tom, že velehory by měly být vyšší než 2500 m, podmínkou to ovšem není. Velehorský ráz dávají pohoří i vysoké rozeklané skalní masivy, štíty, skalní věže i jehly, pokud vystupují vysoko nad hranici souvislého lesního porostu a ční nad sněžnou čarou. Ve velehorách jsou mnohdy mnohasetmetrové výškové rozdíly mezi vrcholovými. Nebo že horotvorná činnost se nazývá orogeneze a nikoli orogenie (ještěže neřekli orogenitálie). A takových přehmatů se bohužel v dabingu najde víc. Ale rozhodně jde o věc, která stojí za shlédnutí

DUMY.CZ Materiál Horotvorná činnost

 1. Při narážení litosférických desek probíhají intenzívní vnitřní pochody (vulkanismus, zemětřesení, horotvorná činnost - zlomy, vrásnění). LITOSFÉRICKÉ DESKY Porovnejte s mapou litosférických desek v atlase světa, najděte české názvy. Vyhledejte hlavní oblasti výskytu zemětřesení a sopečné činnosti
 2. Předpokládá se, že současné geologické pochody jako eroze, usazování, sopečná, pevninotvorná a horotvorná činnost zemské kůry, zalednění atd. Mohou vysvětlit všechny stratigrafické a geofyzické jevy. Avšak máme-li považovat projevy těchto procesů, jak probíhají v současné době, za typické a obecně platné, pak.
 3. LITOSFÉRA, Z - Zeměpis - - unium
 • Kings cup.
 • Čím zapíjet probiotika.
 • Ddr mapa.
 • Nesmeky na boty lidl.
 • Jozin z bazin tvoje tvar ma znamy hlas.
 • Dos hry na android.
 • Jak rychle létá vrabec.
 • Křeček paraziti.
 • Křížovkářský slovník cz.
 • Univerzita karlova v praze přírodovědecká fakulta.
 • Pc sestava 2019.
 • Brněnská drbna krimi.
 • Artecard neapol.
 • Českomoravský belgik povaha.
 • Rezistor 5w.
 • Realitní kancelář chirš.
 • Poliklinika nymburk.
 • Spanelske citaty o lasce.
 • Bosch recepty.
 • Gynekologie jihlava.
 • Jessica lange ahs.
 • Wordpress produkty.
 • Pláže punat.
 • Spony na palubky obi.
 • Konopí v lihu.
 • Sonnentor čejkovice otevírací doba.
 • Gratinované brambory.
 • Mykoplazmový zápal plic.
 • Multiplast eshop.
 • Kované ploty pardubice.
 • Klasická masáž charakteristika.
 • Hlodavci znaky.
 • Jessica lange ahs.
 • Drozd hmotnost.
 • Koncerty vážné hudby plzeň.
 • Velky utek online cz.
 • Barevné vchodové dveře.
 • Monster truck show 2019 trutnov.
 • Hdmi zasuvka do steny.
 • Fiat 500l living.
 • Staré panenky technoplast.